تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه


آموزش فارکس – اگر ارز محلی ضعیف باشد، واردات برای اقتصاد داخلی گران تمام خواهد شد. در مقابل ارز ضعیف محلی باعث بهبود مزیت رقابتی صادرات کشور در خارج می شود.

الگوسازی تأثیر نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی ایران (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توضیحی غیرخطی NARDL)

هدف : اگرچه بیشتر مدل‌های تجارت استدلال می‌کنند که نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی و ریسک را افزایش می‌دهد و در نتیجه موجب کاهش جریان‌های تجاری ازجمله واردات می‌شود؛ بااین حال، برخی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان می‌دهند مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز بازار آزاد (غیررسمی) بر واردات بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی 1396-1371 را با استفاده از داده‌های سالانه مورد بررسی قرار داده است.

روش: الگوی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی(EGARCH) برای استخراج نوسانات نرخ ارز و از واریانس شرطی برای تخمین نااطمینانی نرخ ارز و از دو روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و خودرگرسیونی با وقفه‌های توضیحی غیرخطی (NARDL) برای برآورد تأثیر نوسانات و نااطمینانی ارزی بر واردات بخش کشاورزی استفاده شده است.

یافته ها: نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز آزاد همواره تأثیر مثبت و افزایشی بر ارزش واردات بخش کشاورزی (که عمدتاً کالاهای نهاده‌ای و واسطه‌ای) دارد. این خود نشان دهنده زمینه وابستگی افزایشی واردات بخش کشاورزی به هر گونه تغییر در نرخ ارز بازار آزاد است. علاوه بر آن، بررسی ارتباط غیرخطی میان نااطمینانی نرخ ارز و واردات بخش کشاورزی نشان می‌دهد که نااطمینانی مثبت (افزایشی) ارز اثر کاهشی بر واردات بخش کشاورزی دارد و نااطمینانی منفی (کاهشی) اثر افزایشی بر واردات بخش کشاورزی داشته است. بررسی ارتباط خطی میان نوسانات نرخ ارز و واردات بخش کشاورزی نشان می‌دهد که نوسانات ارزی دوره جاری اثر معنادار بر واردات بخش کشاورزی ندارد ولی با گذشت یک دوره، اثر مثبت و معنادار ولی ضعیفی بر واردات بخش کشاورزی دارد

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مقاله

جریانهای سرمایه گذاری خارجی از عوامل اساسـی در رشـد اقتصـادی کشـورها در فرآینـد جهـانیشـدن محسوب میشود. تحقیقات اخیر بر روی نرخ ارز، اهمیت آن را به عنوان یکی از عوامل اصلی جریانات در تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) نشان میدهد. اگرچه نرخ ارز و FDI به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما نوع روابطی که بین نوسانات نرخ ارز و جریان سرمایه های بین المللـی وجـود دارد عمدتا ناشناخته است .

Introduction : Continuous growth and development in the economy need to attend its determinants. Investing or forming capital is the necessary condition for economic growth and development. The place and the role of investing in the mentioned processes are to the extent that investing is the motive engine in the economic growth. Currently، the situation of Iran's economy is in a way that savings and internal sources are not sufficient and attracting foreign capital seems to be the only useful and valid way (Komijani & Abasi، 2006). The main goal of this study is to evaluate the determinants of inward FDI، particularly volatility of exchange rate in Iran، by using the Johansen-Juselius integration system approach model covering the period of 1980Q2-2012Q4. In this research، the volatility of real exchange rate is obtained by Generalized Auto-Regressive Conditional تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه Heteroskedasticity (GARCH) method. Effective Factors on Volatility of Exchange Rate and Its Relationship to FDI In theoretical view، Dornbusch (1976) showed that forecasted monetary shocks through overshooting effect of exchange rate could create extreme volatility of exchange rate. In addition، Calderon (2004) maintained that the stability of monetary shocks is the only effective element on the variation of exchange rate and the non-monetary elements including efficiency shocks and state expenses can affect them. Based on Frenkel and Mussa (1985)، the continuous increase of state expenditures leads to a balanced increase of real exchange rate in the long run and consequently to the increase of net foreign equities. Similarly، state expenditures through influencing on the demand side of economy in short run can have a positive effect on real exchange rate. Cociu (2007) defines interest rate as one of the effective variables on the exchange rate volatility. Based on the macroeconomic subjects، variation in the interest rate leads to variation in inflation and exchange rate. Therefre، it is expected that by the increase of interest rate، the inward foreign investments increase and consequently the local money value increases. The other non-monetary effective variables on the variation of real exchange rate are the efficiency growth. Cushman (1985) believed that the relation between the variation of exchange rate and FDI flow is in dependent to the place where the data have been purchased، products manufactured، fiscal capital emanated from and products sold. Econometric Model Specification: By considering most theories and tentative studies for identifying the determinants of inward FDI، emphasizing the economic factors of تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه the country and also specific concerns of Iran’s economy، variables such as exchange rate، GDP، openness، world oil price، volatility of exchange rate can be introduced as the determinants of inward FDI in the econometric pattern below: (1) Estimating the GARCH Model of Iran's Exchange Rate The null hypothesis was rejected، showing that…(F=13.79; p-value=0.0003). The results of the GARCH (1،1) estimated model can be seen as follows. According to the results، the effects of Garch are accepted. Table 1: Garch Test Exchange rate auto-regressive model Residuals` variance of exchange rate auto-regressive model Variables Cofficients Variables Cofficients c 20.59(0.تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه 00) c 428.13(0.06) 1.003(0.00) 1.73(0.00) -2.09 0.32(0.00) Source: The research results And so we have: Therefore، the volatility of real exchange rate are calculated using GARCH (1، 1) in the above equation. Results and Discussion: Investigating the stationary of variables through Dicky Fuller unit root test all of them are static in the first order difference.Therefore، all of the variables are the convergence of degree one، I(1). Akaike Information Criterion (AIC) and Schwarz Criterion (SC) indicators can be used to determine the optimum lags. According to adjusted LR test، the order of 7 bases on (AIC) index is accepted. Usually for estimating the coefficients of the model and specifying the long run relationships، we need thetwo statistics of trace and max. Monte Carlo's studies reveal that when the residuals of equations have inordinate skewness or kurtosis، the trace test is more suitable than max test (Noferesti، 1999). We estimated the regulated standard from conditional form (Pattern 1) to the unconditional one (pattern5). Based on the results of this study، pattern 3 is the proper one for co-integration analysis. Moreover، based on this pattern، the existence of 3 cointegrated vectors is confirmed. Table (2) shows the coefficients of the cointegrated vectors that are explanatory of long run equilibrium relations between the model variables. Among these vectors، the coefficients of the third cointegrated vector are matched with the economic theories and have the expected signs. Table 2. Estimated Cointegrated Vectors in Johansen Estimation (in Brackets) Variables Vector 1 Vector 2 Vector 3 Normalized vector 1 Normalized vector 2 Normalized vector 3 LFDI 0.95 0.11 0.63 -1.00 -1.00 -1.00 LYD -0.40 0.45 -0.13 0.42 4.21 0.21 Os 0.021 -0.025 0.001 -0.02 -0.24 -0.002 Op 0.46 0.26 0.09 -0.49 -2.45 0.15 Se 0.00006 0.00006 0.0008 0.00006 -0.005 -0.001 E 0.0001 0.0001 0.00006 0.0001 0.001 0.0001 Source: The research results Therefore، based on vector 3، we can express the long run relationship between the variables as below. LFDI = 0.21 LYD - 0.002 OS +0.15 OP - 0.001SE +0.0001 E (3) The estimated result shows that، based on the theoretical basis، FDI in Iran has a direct relation with GDP، openness and exchange rate variables and has a negative relationship with the volatility of exchange rate and world oil price. The IRF and FEVD tests confirm the estimated results of the long run relationship quite well. As a result، the occurrence of one shock in GDP، openness and exchange rate have a significant and positive effect on FDI. Conclusion: Empirical results show that openness، GDP، and exchange rate do have a significant and positive impact but volatility of exchange rate and world crude oil prices do have a significant and negative impact on the flow of inward FDI in Iran. Therefore، economical politicians should minimize the barriers of import through joining the world trade organization; that is، through de-regulation and reduction of tariffs، and at the same time، emphasizing production and non-oil exports especially industrial commodity، and promoting the foreign trade. For the world oil price، it is recommended that the goals of macro-economic policies support the base and power of country production to increase the non-oil export and reduce the country's dependence on the world crude oil price. For the GDP، increasing the efficiency of internal resources and activating the non-used capacity to absorb more FDI.

خلاصه ماشینی:

هدف اصلي اين تحقيق بررسي تجربي عوامل مؤثر بر FDI ورودي، به ويژه نوسانات ________________________________________________________________ تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه نرخ ارز براي اقتصاد ايران با استفاده از رويکرد همجمعي يوهانسن - جوسيليوس در دوره زماني Q٢٠١٢٤-Q١٩٨٠٢ (Q١٣٩١٣-Q١٣٥٩١) است . در يکي از آنها ژيانگ (٢٠٠٥,Xiong) نيـز در مطالعـه اي تحـت عنـوان "اثـرات عـدماطمينـان در مورد نرخ ارز بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي"، بـا بـه کـارگيري روش ARDL موضـوع فـوق را براي شرکت هاي چند مليتي (MNF)١ کشورهاي استراليا، کانادا، بريتانيا، ژاپـن و ايـالاتمتحـده از سال ١٩٧٣ تا ٢٠٠٢ به صورت دو جانبه و البته با درنظر گرفتن اثرات ساير متغيرهاي مؤثر بر جريـان FDI مورد بررسي قرار داده است . تجزيـه و تحليل هاي همجمعي کمک ميکنند که اين رابطه تعادلي بلندمدت کشـف شـود ,Abrishami) 2002) با توجه به اينکه اکثر مطالعات نظري و تجربي صورت پذيرفته در رابطه با شناسايي عوامل مؤثر بـر ورودي FDI، بـر فاکتورهـاي عملکـرد اقتصـادي کشـور يـا کشـورهاي مقصـد تأکيـد دارنـد و همچنين ملاحظات خاص اقتصاد ايران، متغيرهايي ماننـد نـرخ ارز، توليـد ناخـالص داخلـي، درجـه بازبودن تجاري، قيمت جهاني نفت خام و فراريت نرخ ارز را ميتوان بـه عنـوان عمـدهتـرين عوامـل مؤثر بر ورودي FDI در قالب الگوي اقتصادسنجي زير معرفي کرد: LFDIt =a0 +a1LYDt +a2OSt +a3OPt +a4SEt +a5Et +Ut (1) که در اين الگو LFDI، لگاريتم ورود سرمايه گـذاري مسـتقيم خـارجي درايـران در زمـان t بـر حسب ميليون دلار است .

کلید واژه های ماشینی:

نرخ ارز ، نوسانات نرخ ارز ، FDI ، نـرخ ارز ، سرمایه ، اقتصاد ، سـرمایه گـذاری اسـت کـه بـه ، تأثیر نوسانات نرخ ارز ، نـرخ ارز بـر جریـان FDI ، فراریت نرخ ارز

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران

جریانهای سرمایهگذاری خارجی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها در فرآیند جهانی شدن محسوب میشود.تتحقیقات اخیر بر روی نرخ ارز، اهمیت آن را بهعنوان یکی از عوامل اصلی جریانات در تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI(تنشان میدهد.تاگرچه نرخ ارز و FDI بهطور تجربی مورد مطالعه قرار گرفتهاند، اما نوع روابطی که بین نوسانات نرخ ارز و جریان سرمایههای بینالمللی وجود دارد عمدتا ناشناخته است.تهدف اصلی این تحقیق بررسی تجربی عوامل موثر بر FDI ورودی، بهویژه نوسانات نرخ ارز برایا قتصادایران بااستفاده ازرویکرد همجمعی یوهانسن جوسیلیوس دردورهزمانی 2012Q4-1980Q2 1391Q3-1359Q1 است دراین تحقیق نوسانات نرخ ارز ازطریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اوتورگرسیون تعمیم یافته (GARCH (محاسبه شده است .تنتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجاری و نرخ ارز بر FDI مثبت بوده و اثر متغیرهای فراریت نرخ ارز و قیمت جهانی نفت بر FDI منفی است .تبر اساس نتایج تحقیق حاضر به سیاستگذاران اقتصادی توصیه میشود با بهکارگیری سیاستهای ارزی مناسب که منجر به پایداری هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز میشود شرایط را برای ثبات بیشتر اقتصاد فراهم کرده تا با تکیه بر آن بتوانند FDI بیشتری را جذب نموده و شرایط را برای رشد اقتصادی بیشتر فراهم آورند

رابطه متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس در کشورهای در حال توسعه منتخب: رهیافت معادلات همزمان

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می‌تواند از طریق کاهش سرمایه‌گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان‌های سرمایه آسیب‌پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از مهمترین جریان‌های مالی و سرمایه‌ای، می‌تواند نرخ ارز کشورهای درحال توسعه را با نوسانات و نااطمینانی‌هایی همراه سازد و باعث بی‌ثباتی اقتصاد گردد. بنابراین در پژوهش حاضر اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس با کاربرد رهیافت‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم‌یافته (GARCH) و سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای کشورهای درحال توسعه منتخب از جمله ایران طی سال‌های 2015-1980 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه‌ای بین نوسان نرخ ارز و رمیتانس برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر نوسان رمیتانس دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، نوسان رمیتانس تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می‌شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تورم، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار و وابستگی سنی از جمله عوامل تأثیرگذار بر نوسان رمیتانس در کشورهای مورد بررسی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

 • رمیتانس
 • نرخ ارز واقعی
 • واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم‌یافته
 • سیستم معادلات همزمان
 • حداقل مربعات سه مرحله‌ای

عنوان مقاله [English]

The Mutual Relationship between Real Exchange Rate Volatility and Remittances Volatility in Selected Developing Countries: A Simultaneous Equations Approach

نویسندگان [English]

 • Rahman Saadat 1
 • Majid Maddah 2
 • Payam Naderi 3

1 Assistant Professor, Department of Economics, Semnan University, Semnan, Iran

2 Associate Professor, Department of Economics, Semnan University, Semnan, Iran

3 Faculty of Economics-Semnan University

چکیده [English]

In many emerging and developing economies, sudden changes and volatilities in the exchange rate can be negatively affect economic growth by decline in investment, trade balance and profitability. Considering the fact that these economies are vulnerable to changes in capital inflows; remittances as one of the most important capital and financial inflows can lead to volatility and uncertainty in the exchange rate of developing countries and cause instability in the economy. Thus In this study, the mutual relationship between real exchange rate volatility and remittances volatility has been investigated and empirically analyzed by the use of Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) and three stage least square (3SLS) of simultaneous equations system approaches in the selected developing countries including Iran over the period 1980-2015. The results demonstrate that there is a relationship between the real exchange rate and remittances volatilities. In the meanwhile, the exchange rate volatility has a greater and significant effect on the volatility of remittances; while their reverse effect is small. In other words, the remittances volatility does not have a significant effect on the exchange rate volatility, which leads to economic stability. In addition, foreign direct investment, government spendings and trade openness cause volatilities in real exchange rates, and on the other side, inflation, financial development, household expenditure per capita and age dependency are the influential factors of remittances volatility in the studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Remittances
 • Real Exchange rate
 • GARCH
 • Simultaneous Equations System
 • Three Stage Least Square
مراجع

- جعفری صمیمی، احمد و کوروش اعظمی. (1393). «نقش توانمندسازی اقتصادی در راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای درحال توسعه». فصلنامه علوم اقتصادی، سال هشتم، شماره 28. صص 119-107.## - جعفری صمیمی، احمد و کوروش اعظمی. (1391). «نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت شواهد کشورهای منتخب درحال توسعه». راهبرد اقتصادی، سال اول، شماره 3. صص 168-149. ##- جعفری صمیمی، احمد، اعظمی، کوروش و جبار عزیزیان. (1394). «تأثیر نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ ارز،تورم و نرخ رشد) بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه (شامل ایران)». اقتصاد مقداری، سال دوازدهم، شماره 3. صص 49-27. ##- عطرکار روشن، صدیقه و زهرا هاشمی. (1395). «بررسی تأثیر باز‌بودن تجارت بر فقر در ایران با رویکرد سیستم معادلات‌همزمان». فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال سوم، شماره 1. صص 204-183. ##- کازرونی، علیرضا، فشاری، مجید و آرام ایمان­پور نمین. (1389). «اثر باز بودن اقتصاد بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی ایران)». پژوهشنامه بازرگانی، سال پانزدهم، شماره 57. صص 85-65. ##- منافی انور، وحید، خدادکاشی، فرهاد، بیابانی، جهانگیر و فاطمه پاسبان. (1394). «عوامل مؤثر بر تغییرات نرخ ارز واقعی و تأثیر آن بر شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران (92-1358)». فصلنامه علوم اقتصادی، سال نهم، شماره 32. صص 23-1. ##- مهرآرا، محسن و رامین مجاب. (1388). «ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران». فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 2. صص 30-1. ##

- Abbas, F., A. Massod, & A. Sakhawat. (2017). What Determine Remittances to Pakistan? The Role of Macroeconomic, Political and Financial Factors. Journal of Policy Modeling, Vol.39(3), pp:519-531. ##- Ajao, M. G., & O.E. Igbekoyi. (2013). The Determinants of Real Exchange Rate Volatility in Nigeria. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol.2(1), pp:459-471. ##- Alberola, E., S.G. Cervero, H. Lopez & A. Ubide. (1999). Global Equilibrium Exchange Rates: Euro, Dollar, ‘Ins,’ ‘Outs’ and Other Major Currencies in a Panel Cointegration Framework. IMF, Working Paper No. 175, International Monetary Fund, Washington, DC. ##- Amuedo-Dorantes, C., & S. Pozo. (2004). Workers’ Remittances and the Real Exchange Rate: A Paradox of Gifts. World Development, Vol.32(8), pp:1407–1417. ##- Barajas, A., R. Chami., D.S. Hakura & P. Montiel. (2010). Workers’ Remittances and The Equilibrium Real Exchange Rate: Theory and Evidence. Working Paper WP/10/287, International Money Fund. ##- Barrett, K. (2013). The Effect of Remittances on The Real Exchange Rate: The Case of Jamaica. Caribbean Centre for Money and Finance, Working Paper. ##- Benita, G. & B. Lauterbach. (2007). Policy factors and Exchange Rate Volatility: Panel Data Versus a Specific Country Analysis. International Research Journal of Finance and Economics, Vol.7, pp:7-23. ##- Cariolle, J. (2012). Measuring Macroeconomic Volatility: Applications to Export Revenue Data, 1970-2005. Foundation Pour Les Etudes Et Recherchés Sur Le Developpment International. Working paper No. 114. ##- Carrera, J.E. & R. Restout. (2008). Long Run Determinants of Real Exchange Rates in Latin America. GATE Working Paper No. 08-11. ##- Combes, J., T. Kinda & P. Plane. (2011). Capital Flows, Exchange Rate Flexibility and the Real Exchange Rate. Working Paper WP/11/9, International Money Fund. ##- Freund, C. & N. Spatafora. (2005). Remittances: Transaction Costs, Determinants, and Informal Flows. World Bank Policy Research Working Paper, 3704. ##- Hagen-Zaker, J. & M. Siegel. (2007). The Determinants of Remittances: a Review of The Literature. Working Paper MGSoG/2007/WP003, Maastricht University. ##- Hassan, G.M. & M.J. Holmes. (2012). Remittances and the Real Effective Exchange Rate. Department of Economics, University of Waikato. ##- Insah, B. & A. Chiaraah. (2013). Sources of Real Exchange Rate Volatility in the Ghanaian Economy. Journal of Economics and International Finance, Vol.5(6), pp:232-238. ##- Jackman, M. (2013). Macroeconomic Determinants of Remittance Volatility: An empirical test. International Migration, Vol.51(1), pp:36-52. ##- Kamran, A., S. Alam, K.A. Ghias & S.N. Ali. (2014). Economic Determinants of Workers’ Remittances in Pakistan. Proceedings of the Seventh International Conference on Management Science and Engineering Management. ##- Keefe, H.G. (2014). The Impact of Remittance Inflows on Exchange Rate Volatility: The Importance of Dollarization and development. Department of Economics, Fordham University New York. ##- Khurshid, A., Y. Kedong, A.C. Calin & K. Khan. (2017). The Effects of Workers’ Remittances on Exchange Rate Volatility and Exports Dynamics - New Evidence from Pakistan. Romanian Economic Journal, Vol.20(63), pp:29-52. ##- Kosteletou, N. & P. Liargovas. (2000). Foreign Direct Investment and Real Exchange Rate Interlinkages. Open economies review, Vol.11, pp:135–148. ##- Lopez, H., L. Molina & M. Bussolo. (2007). Remittances and the Real Exchange Rate. World Bank, Bank of Spain, Working Papers No. 4213. ##- Mallick, H. (2017). Determinants of Workers' Remittances: An Empirical Investigation for a Panel of Eleven Developing Asian Economies. The World Economy, Vol.40(12), pp:2875-2900. ##- Nekoei, A. (2013). Immigrants’ Labor Supply and Exchange Rate Volatility. American Economic Journal: Applied Economics, Vol. 5(4), pp:144-164. ##- Roy, R. & R. Dixon. (2016). Workers’ Remittances and the Dutch Disease in South Asian Countries. Applied Economics Letters, Vol.23(6), pp:407-410. ##- Schiopu, L. & N. Siegfried. (2006). Determinants of Workers' Remittances: Evidence from the European Neighboring Region. European Central Bank, Working Paper Series No. 688. ##- Singh, R.J., M. Haaker & K. Lee. (تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه 2009). Determinants and Macroeconomic Impact of Remittances in Sub-Saharan Africa. Working Paper WP/09/216, International Money Fund. ##- Tabit, S. & C. Moussir. (2016). Macroeconomic Determinants of Migrants’ Remittances: Evidence from a Panel of Developing Countries. International Journal of Business and Social Research, Vol.6(7), pp:1-11. ##- Vaaler, P. (2011). Immigrant Remittances and the Venture Investment Environment of Developing Countries. Journal of International Business Studies, Vol.42, pp:1121-1149. ##- World Bank Group. (2018). Migration and Development Brief 29. ##- Yang, D. (2011). Migrant Remittances. Journal of Economic Perspective, Vol.25(3), pp:129-152. ##

پیامدهای نوسانات ارز در بازار فارکس

زمانی که کشورها از نظام ارزی شناور استفاده می‌کنند، نوسانات ارز در بازار فارکس یک پدیده عادی محسوب می‌شود. نرخ برابری ارزها تحت تأثیر عوامل بنیادی و تکنیکال متعددی تغییر می‌کنند. این نوسانات می‌تواند به خاطر تغییر در عرضه یا تقاضای ارزها باشد، یا به خاطر عملکرد متفاوت دو اقتصاد، چشم‌انداز تورم، تفاوت نرخ بهره دو کشور، جریانات سرمایه و یا به طور ساده به خاطر حمایت‌ها و مقاومت‌های تکنیکال باشد.

تغییرات نرخ ارز

هر چند که نرخ برابری ارزها به نوعی مقایسه‌ای از اقتصاد دو کشور است، اما گاهی اوقات نوسانات شدید ارز می‌تواند نشانگر آینده اقتصادها نیز باشد. درحالی‌که نوسانات ارز می‌تواند آینده اقتصادی را تغییر دهد، اما بسیاری از مردم توجهی به نرخ ارز و بازار فارکس ندارند. علت اصلی بی‌توجهی اکثریت مردم به نرخ ارز این است که مردم در کسب‌وکارهای خود بیشتر از پول رایج محلی خود استفاده می‌کنند. برای اکثر مردم نرخ ارز زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که بخواهند به مسافرت خارج از کشور بروند و یا محصولی را از خارج وارد یا به یک کشور خارجی صادر کنند.

بسیاری از مردم دیدگاه غلطی نسبت به نرخ ارز دارند. آن‌ها فکر می‌کنند که هر چه ارزش پول محلی در برابر ارزهای خارجی بیشتر باشد، بهتر است. پول محلی قوی به معنی سفر ارزان به کشورهای خارجی یا واردات محصولات بیشتر به کشور است. در واقع پول محلی قوی قدرت خرید بیشتری در خارج از کشور دارد. اما در حقیقت پول قوی در بلندمدت تأثیر منفی بر عملکرد اقتصاد داخلی دارد. پول قوی باعث کاهش مزیت رقابتی صنایع و از بین رفتن اشتغال می‌شود. این در حالی است که پول محلی ضعیف که قدرت خرید پایینی دارد، می‌تواند مزایای اقتصادی بیشتری داشته باشد.

نرخ ارز در بازار فارکس یا همان بازار ارز یکی از ابزارهای پولی مهم بانک‌های مرکزی است و معمولاً در هنگام تعیین سیاست‌های پولی به آن توجه زیادی می‌شود. به همین دلیل به طور مستقیم یا غیر مستقیم نرخ ارز بر متغیرهای کلیدی اقتصادی تأثیر می‌گذارد. نرخ ارز می‌تواند روی نرخ بهره وام‌های رهنی، بازدهی سبد دارایی، قیمت خوار و بار و حتی آینده شغلی شما تأثیر بگذارد.

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید ناخالص ملی

فرمول اولیه برای محاسبه تولید ناخالص ملی یا همان GDP خیلی ساده است. تولید ناخالص ملی یا GDP برابر است با مجموع مخارج مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و خالص صادرات. طبق این فرمول کاملاً مشخص است که هر چه خالص صادرات (صادرات منهای واردات) بیشتر باشد، GDP هم بیشتر خواهد بود. خالص صادرات رابطه معکوسی با قدرت ارز محلی دارد. یعنی هر چه قدرت ارز محلی بیشتر باشد، خالص صادرات کمتر و یا منفی خواهد بود و برعکس.

نوسانات ارز در بازار فارکس

آموزش فارکس – اگر ارز محلی ضعیف باشد، واردات برای اقتصاد داخلی گران تمام خواهد شد. در مقابل ارز ضعیف محلی باعث بهبود مزیت رقابتی صادرات کشور در خارج می شود.

تأثیر نوسانات ارز بر بخش تجارت خارجی اقتصاد

نرخ ارز تأثیر قوی بر روابط تجاری اقتصادها دارد. به طور کلی اگر پول محلی یک کشور در برابر ارزهای خارجی ضعیف باشد و قدرت خرید پایینی داشته باشد، موجب افزایش صادرات آن کشور خواهد شد. پولی که قدرت خرید پایینی داشته باشد، واردات را برای شهروندان کشور گران می‌کند و در مقابل کالاها و خدمات داخلی را برای خارجی‌ها ارزان می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت که ارز محلی ضعیف می‌تواند در بلندمدت موجب کاهش کسری تراز تجاری و افزایش مازاد تجاری شود. یعنی به مرور زمان میزان صادرات از واردات پیشی می‌گیرد.
به طور مثال فرض کنید که دو سال پیش یک صادر کننده آمریکایی یک میلیون کالا را با قیمت ۱۰ دلار به یک خریدار اروپایی فروخته است. دو سال پیش هر یک یورو برابر ۱٫۲۵ دلار بود. یعنی قیمت این محصول آمریکایی برای اروپایی‌ها تنها ۸ یورو بود. فرض کنید که در حال حاضر اروپایی‌ها به دنبال خرید حجم بیشتری از این کالا هستند و به همین خاطر در حال مذاکره برای کاهش قیمت هستند. در این دو سال نرخ برابری یورو به دلار آمریکا از ۱٫۲۵ دلار به ۱٫۳۵ دلار افزایش یافته است. یعنی ارزش دلار آمریکا تضعیف شده و دلار قدرت خرید کمتری در برابر یورو دارد. در این شرایط فروشنده آمریکایی می‌تواند قیمت فروش خود را به یورو پایین بیاورد، درحالی‌که قیمت ۱۰ دلاری محصول را حفظ کند!
حتی اگر قیمت فعلی محصول از ۸ یورو دو سال پیش به ۷٫۵۰ یورو پایین بیاید، قیمت دلاری آن ۱۰٫۱۳ دلار خواهد بود! یعنی با وجود تخفیف ۶٫۲۵ درصدی، قیمت کالای آمریکایی افزایش داشته است. کاهش ارزش دلار آمریکا عامل اصلی است که به شرکت‌های صادراتی آمریکا کمک می‌کند تا مزیت رقابتی خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند.
در مقابل اگر ارز محلی گران شود، میزان صادرات کاهش خواهد یافت. در مثال بالا فرض کنید که نرخ برابری یورو به دلار آمریکا از ۱٫۲۵ به ۱٫۱۰ دلار کاهش یافته است. در چنین شرایطی فروشنده آمریکایی حتی با فروش محصول با قیمت ۸ یورو ضرر می‌کند. چونکه بعد از دو سال ارزش دلار آمریکا بالا رفته و ۸ یورویی که دو سال پیش ۱۰ دلار ارزش داشت، امروز تنها ۸٫۸ دلار ارزش دارد. این یعنی علاوه بر این‌که قدرت خریدار اروپایی کاهش یافته، بلکه صادر کننده آمریکایی هم نمی‌تواند به خریدار خود تخفیف دهد، چونکه در حال حاضر هم نسبت به دو سال قبل ضرر می‌کند.
اگر قدرت خرید ارز محلی افزایش یابد، به مرور زمان تراز تجاری کشور به سمت کسری حرکت خواهد کرد و اگر در وضعیت کسری تجاری هم قرار داشته باشد، میزان کسری افزایش خواهد یافت. به دلیل قدرت بالای خرید، شرکت‌های صادر کننده به جای ارزان فروشی می‌توانند محصولات را ارزان بخرند و واردات افزایش یابد. این وضعیت تا وقتی ادامه خواهد یافت که بنگاه‌های تولیدی ورشکسته شوند و اقتصاد داخلی سقوط کند. در نتیجه ارزش ارز محلی به مرور زمان تضعیف خواهد شد. یعنی به مرور زمان فعالیت‌های اقتصادی موجب تغییر نرخ ارز خواهد شد. اما قبل از این که چنین اتفاقی روی دهد، صنایع صادراتی کشور آسیب جدی خواهند دید.

تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه

جریانات سرمایه‌ای خارجی معمولاً به سمت ارزی هدایت می‌شوند که دولت قوی، اقتصاد پویا و نرخ ارز باثباتی داشته باشد. هر کشوری برای جذب سرمایه‌های خارجی به ثبات ارزی پایداری نیاز دارد، در غیر این صورت تضعیف نرخ ارز ملی می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری را پایین بیاورد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی از آن اقتصاد خارج شوند.
سرمایه‌گذاری خارجی به دو نوع تقسیم می‌شود: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار. در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شرکت‌ها یا افراد خارجی با خرید شرکت‌های موجود یا تأسیس شرکت‌های جدید اقدام به سرمایه‌گذاری در یک کشور خارجی می‌کنند. درحالی‌که سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تنها شامل خریدوفروش اوراق بهادار خارجی مثل اوراق قرضه دولتی می‌شود.
معمولاً دولت‌ها سعی می‌کنند تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کنند و تمایل زیادی به جذب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ندارند. در واقع وقتی افراد خارجی در اوراق بهادار یک کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، با بروز هر مشکل یا ریسکی سریعاً سرمایه خود را نقد کرده و از آن کشور خارج می‌شوند. چنین خروج سرمایه‌ای از هر کشوری را فرار سرمایه می‌نامند و می‌تواند مشکلات زیادی برای هر کشوری به بار بیاورد و اولین مشکل اساسی به وجود آمده هم تضعیف ارزش ارز ملی آن کشور خواهد بود.

تأثیر نوسانات ارز بر تورم

تضعیف ارزش ارز ملی می‌تواند موجب بالا رفتن تورم کالاهای وارداتی شود. کاهش ناگهانی ۲۰ درصدی ارزش ارز ملی می‌تواند موجب افزایش ۲۵ درصدی بهای کالاهای وارداتی شود.

تأثیر نوسانات ارز بر نرخ بهره

بانک‌های مرکزی در تعیین سیاست‌های پولی همواره به نوسانات نرخ ارز توجه می‌کنند. برای مثال رئیس وقت بانک مرکزی کانادا در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ گفته بود که ارزش دلار کانادا در بازارهای جهانی در تعیین سیاست‌های پولی نقش دارد. او گفته بود که رشد پیوسته ارزش دلار کانادا عامل اصلی حفظ سیاست‌های انبساطی پولی است (نرخ بهره پایین).
گران شدن ارز ملی در بازارهای جهانی تأثیر منفی بر اقتصاد داخلی هر کشوری دارد. به‌خصوص که اگر ارزش ارز ملی در بازارهای جهانی بالا باشد، بانک مرکزی با بالا بردن نرخ بهره تنها مشکلات اقتصادی را بالا خواهد برد. در واقع افزایش نرخ بهره باعث هجوم سرمایه گذاران خارجی برای دریافت بازدهی بالا خواهد شد و در نتیجه افزایش تقاضا برای ارز داخلی گرانی آن را در بازارهای جهانی تشدید خواهد کرد.

نمونه هایی از نوسانات ارزی شدید جهانی

یوان ارزان چین

چین از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۴ برای حمایت از بخش صادراتی خود نرخ ارز یوان را پایین تر ارز ارزش ذاتی آن تعیین می‌کرد. ارزانی یوان باعث شد تا شرکت‌های صادراتی چین مزیت رقابتی بالایی در بازارهای جهانی پیدا کنند و در نتیجه رشد اقتصادی این کشور سریعاً بالا رفت. کشورهایی مثل آمریکا از سیاست‌های ارزی چین شکایت کردند و سایر کشورها هم به این اقدام چین اعتراض کردند. در نهایت دولت چین تصمیم گرفت تا به یوان اجازه دهد تا با سرعت ملایمی تقویت شود. در نتیجه نرخ برابری دلار به یوان از ۸ یوان در سال ۲۰۰۵ به نزدیکی ۶ یوان در سال ۲۰۱۸ رسید.

نوسان شدید ین ژاپن از سال ۲۰۰۸ تا اواسط سال ۲۰۱۳

در پنج سال بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ ین ژاپن یکی از پر نوسان‌ترین ارزها در بازار فارکس بود. با شروع بحران مالی جهانی از سال ۲۰۰۸ ین به خاطر نرخ بهره صفر درصد یکی از ارزهای اصلی در معاملات آربیتراژ نرخ بهره بود. در واقع با شروع بحران مالی، سرمایه‌گذارانی که وام‌هایی با ین ژاپن برای خرید ارزهایی با بازدهی بالا گرفته بودند، اقدام به تسویه وام‌های ارزی کردند. بحران مالی احتمال کاهش بازدهی ارزهای ریسکی را بالا برده بود و به همین دلیل دیگر برای آربیتراژ کنندگان نرخ بهره نگهداری ارزهای پربازده توجیه نداشت. به همین دلیل با فروش ارزهای پر بازده اقدام به خرید ین کردند.
افزایش تقاضا برای ین ژاپن به حدی بود که ین ژاپن در پنج ماه منتهی به ژانویه ۲۰۰۹ تقریباً ۲۵ درصد در برابر دلار آمریکا تقویت شد! در سال ۲۰۱۳ نخست‌وزیر ژاپن (آبه) با معرفی سیاست‌های انبساطی مالی و پولی توانست ارزش ین ژاپن را در پنج ماه اول سال ۲۰۱۳ تقریباً ۱۶ درصد پایین بیاورد.

بحران مالی ناحیه یورو

در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نگرانی‌ها از بدهی بالای دولت‌های یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا باعث سقوط ۲۰ درصدی ارزش یورو شد. یورو در طول هفت ماه از ۱٫۵۱ دلار (دسامبر ۲۰۰۹) به ۱٫۱۹ دلار (ژوئن ۲۰۱۰) سقوط کرد. هر چند که در یک سال بعد از آن یورو توانست تمام افت‌های خود در برابر دلار آمریکا را جبران کند، اما نگرانی‌ها از احتمال خروج کشورهای یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا از ناحیه یورو دوباره باعث سقوط ۱۹ درصدی ارزش یورو از ماه مه سال ۲۰۱۱ تا ژوئیه سال ۲۰۱۲ شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.