فرمول های شاخص جهت میانگینبا توجه به تغییرات در ساختار محصولات تولیدی، میانگین قیمت 0.058 درصد کاهش یافت.
علاوه بر این سه شاخص برای یک جمعیت همگن، می توان محاسبه کرد شاخص حجم عمومی:

نمونه آماری فرمول شاخص قیمت عمومی. محاسبه وزن طبیعی بدن (BMI). لپتین و چاقی

از این فرمول های شاخص جهت میانگین فرمول ها بر می آید که میانگین قیمت برای همه گروه ها به میانگین قیمت محصول A برای گروه های جداگانه و سهم حجم فیزیکی فروش در هر یک از این گروه ها بستگی دارد.
بنابراین می توان گفت که میانگین قیمت محصول A برای همه گروه ها برابر است با مجموع محصولات میانگین قیمت گروه ها (شاخص کیفی) و سهم در حجم فیزیکی گروه مربوطه (شاخص کمی).

بر این اساس، شاخص قیمت ترکیب متغیر (شاخص مقادیر متوسط) به نسبت:

با توجه به تمامی عوامل، قیمت 11.51 درصد افزایش یافت.
با قیاس با ساخت شاخص های کل عاملی، شاخص های عاملی را می سازیم.

ب) شاخص قیمت ترکیبی ثابت (ثابت).
به منظور تعیین تأثیر تنها میانگین قیمت برای گروه های مختلف کالاها بر تغییر میانگین قیمت برای کل جمعیت، لازم است تأثیر تغییرات در ساختار حجم فیزیکی در فرمول ترکیب فرمول های شاخص جهت میانگین متغیر حذف شود. لیست قیمت.
این امر با تثبیت ارزش (مقدار) سهم در سطح گزارش دهی به دست می آید. شاخص حاصل نامیده می شود شاخص ترکیب ثابت (دائمی).و با فرمول محاسبه می شود:

با توجه به تغییر ساختار قیمت، میانگین قیمت 11.58 درصد افزایش یافت.
ج) شاخص تأثیر تغییرات ساختار تولید بر پویایی میانگین قیمت


با توجه به تغییرات در ساختار محصولات تولیدی، میانگین قیمت 0.058 درصد کاهش یافت.
علاوه بر این سه شاخص برای یک جمعیت همگن، می توان محاسبه کرد شاخص حجم عمومی:

I Q \u003d I p.c. xIq = 1.115 x 1.05 = 1.171
در نظر گرفتن فاکتورسازی یک تغییر مطلق در یک شاخص کیفی در یک جمعیت فرمول های شاخص جهت میانگین همگن.
افزایش مطلق میانگین قیمت محصول A برای همه گروه ها به صورت زیر محاسبه می شود:

تغییر در میانگین قیمت محصول A برای همه گروه ها تنها به دلیل تغییر در میانگین قیمت برای گروه های فردی با استفاده از فرمول محاسبه می شود:

استدلال مشابهی برای محاسبه تغییر در میانگین قیمت برای همه گروه ها تنها به دلیل تغییر در ساختار حجم فیزیکی انجام می شود:

بدیهی است که مجموع افزایش مطلق میانگین قیمت ها برای همه گروه ها برابر است با مجموع تغییرات فاکتوریل:

مسئله 45. عرضه محصولات همنام و هزینه آن برای دو شرکت برای دو دوره:

راه حل.
الف) شاخص هزینه ترکیب متغیر
محاسبه میانگین هزینه هر خروجی:
میانگین هزینه برای دوره گزارش

میانگین هزینه برای دوره پایه

از این فرمول ها برمی آید که میانگین قیمت تمام شده برای همه گروه ها به میانگین هزینه هر خروجی برای گروه های جداگانه و سهم حجم فیزیکی محصول در هر یک از این گروه ها بستگی دارد.
بنابراین می توان گفت که میانگین هزینه هر خروجی برای همه گروه ها برابر است با مجموع محصولات میانگین هزینه هر گروه (شاخص کیفی) و سهم در حجم فیزیکی گروه مربوطه (شاخص کمی).
سهم در حجم کمی کالا در این مثال ساختار حجم تولید را تعیین می کند.

بر این اساس، شاخص هزینه ترکیب متغیر (شاخص مقادیر متوسط) به نسبت:

با توجه به همه عوامل، هزینه 16.88٪ افزایش یافته است.
با قیاس با ساخت شاخص های کل عاملی، شاخص های عاملی را می سازیم.
ب) شاخص هزینه یک ترکیب ثابت (دائمی).
به منظور تعیین تأثیر تنها میانگین هزینه برای گروه های مختلف کالاها بر تغییر در میانگین هزینه کل جمعیت، در فرمول شاخص هزینه ترکیب متغیر، لازم است تأثیر تغییرات در ساختار حذف شود. از حجم فیزیکی
این امر با تثبیت ارزش سهم (مقدار) در سطح گزارش به دست می آید. شاخص حاصل را شاخص ترکیب ثابت (ثابت) می نامند و با فرمول محاسبه می شود:

با توجه به تغییر در ساختار هزینه، میانگین هزینه 17.11 درصد افزایش یافت.
ج) شاخص تأثیر تغییرات در ساختار تولید بر پویایی میانگین هزینه

با مقایسه فرمول های به دست آمده برای محاسبه شاخص های فرمول های شاخص جهت میانگین فوق، به راحتی می توان دریافت که شاخص جابجایی های ساختاری برابر با نسبت شاخص ترکیب متغیر و شاخص ترکیب ثابت است، یعنی:


با توجه به تغییر در ساختار محصولات تولیدی، میانگین بهای تمام شده 0.19 درصد کاهش یافت.
علاوه بر این سه شاخص برای یک جمعیت همگن، یک شاخص حجم کلی نیز قابل محاسبه است:


شاخص کل هزینه عبارت است از:
I Q \u003d I p.c. xIq = 1.169 x 0.885 = 1.035

برای هر فرد مدرن لازم است که بداند چگونه وزن بدن را محاسبه کند و در مورد وضعیت شاخص هایی که نشان می دهد شما چاقی دارید یا مستعد ابتلا به این بیماری هستید، نتیجه گیری درست انجام دهد. ما فرمول های شاخص جهت میانگین به شما روش های اساسی برای محاسبه وزن بدن خود با استفاده از فرمول ها و جداول ساده پیشنهاد می کنیم.

وزن بدن انسان و مازاد آن

وزن بدن انسان مهمترین شاخص وضعیت سلامتی ما است و تعیین می کند که آیا تغذیه نیازهای بدن را برآورده می کند یا خیر. بین طبیعی، اضافه وزن یا کم وزن تمایز قائل شوید.

به طور طبیعی، چاقی لزوماً به معنای وجود وزن اضافی بدن است که به دلیل تجمع چربی ایجاد شده است.

اما مفهوم اضافه وزن مترادف با چاقی نیست و معنای مستقلی دارد. بنابراین بسیاری از افراد کمی اضافه وزن دارند و به درجه بیماری یعنی چاقی نمی رسند. علاوه بر این، اضافه وزن بدن به دلیل ماهیچه های توسعه یافته (در ورزشکاران یا افرادی که درگیر کار فیزیکی سنگین هستند) یا احتباس مایعات در بدن در تعدادی از بیماری ها است.

به همین ترتیب، کمبود وزن بدن همیشه به درجه بیماری - کمبود پروتئین-انرژی - نمی رسد. روش های زیادی برای کنترل وزن بدن ایجاد شده است. معمولاً هدف آنها مقایسه قد و وزن بدن و مقایسه نتیجه با شاخص های هنجاری محاسبه شده بر اساس فرمول های مختلف یا ارائه شده در جداول ویژه است. پیش از این، در طب داخلی، وزن بدن بیش از 5-14٪ از حد معمول برای یک بزرگسال معین، بیش از حد نامیده می شد و بیش از هنجار به میزان 15٪ یا بیشتر، چاقی را به عنوان یک بیماری نشان می داد. در عین حال، در عمل پزشکی خارجی، وزن اضافی بدن به عنوان چاقی در نظر گرفته می شد که در مقایسه با هنجارهای اتخاذ شده در جداول یا به دست آمده با فرمول های محاسبه، به 20٪ یا بیشتر می رسید. در نتیجه شیوع چاقی در کشور ما بیشتر از سایر کشورها بود.

فرمول براک

تا به حال، فرمول بروکا که توسط جراح و آناتومیست فرانسوی پل بروکا پیشنهاد شده بود، همچنان محبوب است. با توجه به این فرمول، شاخص های زیر از هنجار به دست می آید.

وزن طبیعی بدن

برای مردان با هیکل متوسط:

  • با رشد تا 165 سانتی متر، هنجار وزن بدن بر حسب کیلوگرم برابر با رشد در سانتی متر منهای 100 است.
  • با ارتفاع 166-175 سانتی متر - منهای 105؛
  • با ارتفاع 175 سانتی متر یا بیشتر - منهای 110.

چاقی یا چاقی: روش هایی برای ارزیابی وزن بدن

در زنان با قد و هیکل مناسب، وزن مناسب بدن باید تقریباً 5 درصد کمتر از مردان باشد.

یک نسخه ساده از محاسبه نیز پیشنهاد شده است:

  • برای زنان زیر 35 سال، وزن طبیعی بدن باید برابر با قد در سانتی متر منهای 110 باشد.
  • بالای 35 سال - قد بر حسب سانتی متر منهای 100.

در افراد با قفسه سینه باریک (فیزیک بدن آستنیک) داده های به دست آمده 5 درصد کاهش می یابد و در افراد با قفسه سینه پهن (هیپراستنیک) 5 درصد افزایش می یابد.

توجه می کنم که فرمول "قد در سانتی متر منهای 100" که به دلیل سادگی آن محبوب است و برای افراد با هر قد استفاده می شود ، نشانگر براک را تحریف می کند.

نحوه تعیین BMI: محاسبه شاخص توده بدن

در حال حاضر، یک شاخص بسیار آموزنده در عمل بین المللی استفاده می شود - محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)، همچنین به نام شاخص Quetelet. در سال 1997 و 2000 WHO توصیه کرد که وزن بدن بر اساس BMI ارزیابی شود که پزشکان روسی نیز با آن موافق بودند. با این حال، در گزارش "پیشگیری، تشخیص و درمان فشار خون شریانی اولیه در فدراسیون روسیه" (2000)، کارشناسان انجمن علمی برای مطالعه فشار خون شریانی، انجمن علمی تمام روسیه قلب و عروق و شورای بین بخشی در قلب و عروق بیماری ها اصلاحیه ای ایجاد کردند: به عنوان حد پایین BMI که وزن طبیعی بدن را مشخص می کند، پیشنهاد می شود به جای شاخص توصیه شده WHO 18.5 کیلوگرم در متر مربع نشان داده شده در جدول، 20 کیلوگرم در متر مربع در نظر گرفته شود. دلیل این پیشنهاد ساده است: تعدادی از مطالعات نشان داده اند که در بین افراد با مقادیر BMI پایین (کمتر از 19-20 کیلوگرم بر متر مربع)، مرگ و میر بالاتری وجود دارد فرمول های شاخص جهت میانگین نه تنها از سرطان یا بیماری مزمن انسدادی ریه، بلکه از بیماری های قلبی عروقی.

قبل از تعیین BMI، وزن بدن موجود بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر تقسیم می شود:

BMI = وزن بدن (به کیلوگرم) / (قد در 2 متر).

جدول شاخص فرمول های شاخص جهت میانگین توده بدنی

جدول شاخص توده بدن به شما امکان می دهد سلامت خود را ارزیابی کرده و خطرات احتمالی ابتلا به بیماری های مزمن را پیش بینی کنید. شرحی از شاخص های شاخص توده بدنی (BMI) ارائه می دهد. ما به شما هشدار می دهیم که ارزیابی شاخص توده بدنی باید توسط یک پزشک واجد شرایط و با در نظر گرفتن ویژگی های فردی شما انجام شود.

فرمول های شاخص جهت فرمول های شاخص جهت میانگین میانگین

در هفت ماه امسال رخ داد

رشد تولید و فروش تجاری‌سازان

عصر خودرو- تجاری‌سازان بزرگ کشور در ادامه روند رو به رشد خود طی سال‌جاری، آمار فروش و تولیدشان را ارتقا دادند. با توجه به آمار ارائه شده از سوی تجاری‌سازان به سایت کدال، آنها در مجموع ۱۳‌هزار و ۵۲ دستگاه محصول را در۷ماه امسال به تولید رسانده‌اند. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تولید تجاری‌سازان بزرگ کشور حدود ۱۵۲‌درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین در بخش فروش نیز آمار ۱۱‌هزار و ۹۱۲ دستگاهی تجاری‌سازان، رشد ۱۵۹‌درصدی را در این فرمول های شاخص جهت میانگین بخش برای آنها به دنبال داشته است.

رشد تولید و فروش تجاری‌سازان

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این آمار البته تنها به سه بازیگر اصلی در بخش تولید خودروهای تجاری یعنی ایران خودرودیزل، سایپادیزل و بهمن‌دیزل مربوط می‌شود و تیراژ دیگر شرکت‌های فعال که اکثر قریب به اتفاق آنها خصوصی هستند، (با توجه به عدم‌اعلام آمار تولید از سوی انجمن خودروسازان ایران) محاسبه نشده است.

رشد سنگین تولید و فروش تجاری‌سازان بزرگ اما در حالی است که از سال 97 تا 1400، تولید آنها شرایط خوبی نداشت و بسیار کمتر از ظرفیت خود تیراژ داشتند. هرچند هنوز هم تولید تجاری‌سازان کشور زیر ظرفیت اسمی‌شان است، با این حال تیراژ آنها طی ماه‌های گذشته از سال‌جاری صعودی بسیار بلند را تجربه کرده است. این رشد اما دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها پایین بودن عدد تولید در سال گذشته است. از سال 97 که خودروسازی کشور تحریم شد، تجاری‌سازان نیز مانند دیگر شرکت‌های خودروساز داخلی روندی رو به افت را آغاز کردند. رفتن شرکای خارجی و ناهموار شدن مسیر تامین قطعات از یکسو و رشد شدید هزینه تولید و قیمت تمام شده از سوی دیگر، سبب شد تولید در شرکت‌های تجاری‌ساز افتی سنگین را به خود ببیند. طی7 ماه امسال اما تیراژ به شدت بالا رفت و چون عدد پایه در سال گذشته بسیار پایین بوده، سبب رشد 152‌درصدی شده است. بنابراین این احتمال وجود دارد که در7 ماه سال آینده، رشدی تا این فرمول های شاخص جهت میانگین حد نصیب خودروسازان تجاری کشور نشود، زیرا عدد پایه تولید افزایش قابل‌توجهی داشته است.

به جز موضوع عدد پایه، توجه به ظرفیت‌های مغفول به‌خصوص در حوزه اتوبوس نیز در بهبود تولید و فروش تجاری‌سازان نقش داشته است. در گذشته به دلیل آنکه وزارت کشور در پرداخت مطالبات تجاری‌سازان تعلل می‌کرد، آنها چندان میلی به استفاده حداکثری از ظرفیت تولید اتوبوس خود نداشتند، اما حالا شرایط فرق کرده و به واسطه قراردادهای جدید، خطوط تولید اتوبوس رونقی نسبی گرفته است.

البته بیشترین تیراژ تجاری‌سازان به بخش کامیون و کشنده مربوط می‌شود که گفته می‌شود فروش آنها طی چند ماه گذشته بالا رفته است. در واقع رشد فروش یکی از دلایل اصلی صعود تولید تجاری‌سازان بزرگ کشور در 7ماه امسال محسوب می‌شود که باید منتظر ماند و دید آیا این شرایط در ماه‌های باقی‌مانده از سال و همچنین سال آینده نیز ادامه خواهد یافت یا متوقف می‌شود. درآمار ارائه شده از سوی تجاری‌سازان به کدال، خبری از صادرات نیست، بنابراین با استناد به آن، آنها در7 ماه امسال تمام محصولات خود را در داخل فروخته‌اند. این در حالی است که گفته می‌شود برخی خودروهای تجاری داخلی قرار است راهی بازار روسیه شوند، کشوری که از اسفند سال گذشته به اوکراین حمله کرده و نبرد آنها با یکدیگر همچنان ادامه دارد. مدیرعامل ایران خودرودیزل چندی فرمول های شاخص جهت میانگین پیش در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این شرکت خودروهایی با کاربری نظامی را به روسیه صادر کرده، این موضوع را تایید نکرد.

جزئیات تولید و فروش تجاری سازان
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات تولید خودروهای تجاری کشور در 7 ماه امسال. طبق آمار، بیشترین تولید نصیب ایران خودرودیزل شده، شرکتی که 9‌هزار و یک دستگاه انواع محصول تجاری را به تولید رسانده است. در مقایسه با 7 ماه مشابه سال گذشته، تولید ایران خودرودیزل 227‌درصد رشد کرده است. این شرکت همچنین تا پایان مهر امسال 8‌هزار و 33 دستگاه محصول فروخته که در مقایسه با 7ماه سال گذشته، رشد 256‌درصدی را به دنبال داشته است. دیگر تجاری‌ساز بزرگ کشور یعنی سایپادیزل نیز در 7ماه امسال تنها 854 دستگاه تیراژ داشته که نسبت به مدت مشابه پارسال از رشد 36‌درصدی حکایت می‌کند. این شرکت همچنین رشد 23‌درصدی را نیز در فروش تجربه کرده که ناشی از فروش 842 دستگاهی آن است.

در کنار این دو خودروساز که وابستگی دولتی دارند، بهمن‌دیزل به عنوان شرکت بخش‌خصوصی توانسته 3‌هزار و 197 دستگاه محصول تجاری را در7 ماه امسال تولید کند. این تیراژ رشد 79‌درصدی را برای بهمن به دنبال داشته است. همچنین 3‌هزار و 37 دستگاه خودرو تجاری نیز توسط این شرکت به فروش رفته که رشد 80‌درصدی را حاصل کرده است.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.