محاسبه ضریب هماهنگی کندال


کرولیشن چیست

طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کار آفرینی در جمهوری آذربایجان مقاله

تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کار آفرینی در جمهوری آذربایجان انجام گرفته است. این تحقیق یک توسعه ای و از نظر هدف» کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را خبرگان فعال در حوزه کارآفرینی کشور جمهوری آذربایجان که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار داشتندء تشکیل می‌دهند. حجم جامعه ۳۵ نفر بوده که برای مطالعه جامعه از روش نمونه دردسترس استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش دلفی سه دوری استفاده شده است. برای انجام تحقیق» ایتدا با مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع و مدل ها و نظریه های فرهنگ کار آفرینی مدل اولیه با ۳۲ عامل فرعی شناسایی شد و با استفاده از روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت و نهایتا بعد از تجزیه و تحلیل از طریق تکنیک دلفی ۳۶ عامل باقی ماند و ۲۶ عامل فرعی در قالب ۶ عامل اصلی؛ عوامل آموزشی و پژوهشی » عوامل هدایت و راهنمایی» عوامل مالی و تشویقی» عوامل مدیریتی» عوامل انسانی- روانشناختی و عوامل استراتژیک دسته بندی گردیدند.

The aim of the present study is Designing factors affecting model of entrepreneurial culture development in the Republic of Azerbaijan. This research is a development and applied in terms of purpose. The statistical population consists of experts active in the field of entrepreneurship in the Republic of Azerbaijan who have at least 10 years of experience. The population size was 35 people and the sample method was available sample method. Three-stage Delphi method has been used to analyze the data. To conduct research, Frist was identified by studying the literature and background of the subject and models and theories of entrepreneurial culture. The original model with 42 sub-factors and was provided to experts using the Delphi method and finally after analysis through Delphi technique 36 factors remained and 36 sub-factors in the form of 6 main factors; were classified educational and research factors, guidance factors, financial and incentive factors, managerial factors, human-psychological factors and strategic factors.

خلاصه ماشینی:

برای انجام تحقیق، ایتدا با مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع و مدل ها و نظریه های فرهنگ کار آفرینی مدل اولیه با 42 عامل فرعی شناسایی شد و با استفاده از روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت و نهایتا بعد از تجزیه و تحلیل از طریق تکنیک دلفی 36 عامل باقی ماند و 36 عامل فرعی در قالب 6 عامل اصلی؛ عوامل آموزشی و پژوهشی ، عوامل هدایت و راهنمایی، عوامل مالی و تشویقی، عوامل مديريتي، عوامل انساني- روانشناختي و عوامل استراتژيك دسته بندی گردیدند . کارکردهای مهم نظام فرهنگی ایجاد هماهنگی و انسجام و همبستگی بین نهادها و اجزای مختلف نظام اجتماعی است، به گونهای که یکپارچگی آن نظام حفظ شود، برای نظام فرهنگی هر جامعه لااقل میتوان 5 کارکرد ذکر کرد: 1ـ تامین نیازهای فیزیولوژی 2ـ ایجاد ارتباط جمعی 3ـ دادن هویت فرهنگی خاص بر اعضا 4ـ حفظ و تداوم و بقای جامعه 5ـ ایجاد و حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی (Panahi, 1996:101) Monoculturalism Alfred Kroeber Clyde Kluckhohn Culture: A Critical Review of Concepts and Definition) ساختار و عملكرد خرده فرهنگ و عناصر دروني آن در سطوح مختلف فردي، اجتماعي و هم چنين ارتباط آن با فرهنگ مسلط پيراموني، به نحوي است كه مي‏توان گفت: بر اساس اصل تأثير متقابل حوزه‏هاي مختلف فرهنگ و اجتماع، فرهنگ كارآفريني از حوزه‏هاي ديگر فرهنگ، از جمله حوزه‏ي اخلاق و مذهب، ارزش‏ها، عقايد اقتصادي و سياسي تاثير مي‏پذيرد. پس از تعیین اعضاي پانل، برای محاسبه ضریب هماهنگی کندال تعیین عواملو عوامل مدل توسعه فرهنگ کارآفرینی در جمهوری آذربایجان از روش دلفی بر اساس مراحل سه گانه اشمیت و همکاران (2001) استفاده شده است.

کرولیشن چیست

کرولیشن چیست

کرولیشن چیست

کرولیشن چیست

روش‌های تحلیلی کسب‌وکار، هوش تجاری و داده‌کاوی

در دنیای کسب‌وکار پیش می‌آید که تصمیم‌گیر به رابطه بین دو متغیر علاقه‌مند است. در آمار، از کوواریانس (Covariance) و همبستگی (Correlation) برای کمّی کردن رابطه بین متغیرها بهره می‌برند. در این مقاله به تعاریف ریاضی این مفاهیم می‌پردازم. علاوه بر این با یک مثال در حوزه مدیریت کیفیت و اجرای آن در نرم‌افزار R، کاربرد این مفهوم را در تصمیم‌گیری نشان خواهم داد.

کوواریانس یک شاخص توصیفی است که وجود رابطه خطی بین دو متغیر را سنجش می‌کند. اگر نمونه‌ای آماری از متغیرهای و دارای مشاهده باشد، آنگاه کوواریانس بین این دو متغیر از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

در فرمول بالا ابتدا فاصله هریک از مقادیر متغیرهای و از میانگین آن محاسبه می‌شود. این انحراف‌ها از میانگین برای مقادیر متناظر و در هم ضرب و مجموع آن محاسبه شده؛ سپس این مقدار بر تقسیم می‌گردد.

کرولیشن چیست

واحد کوواریانس تابع واحد متغیرهای و است. به همین دلیل مقایسه این شاخص برای سنجیدن شدت رابطه بین متغیرها دشوار می‌شود. با تقسیم کوواریانس بر حاصل‌ضرب انحراف معیار متغیرهای و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient) به دست می‌آید که تحت تأثیر واحد متغیرها نیست:

ضریب همبستگی همواره عددی بین ۱ و ۱- است. این ضریب دو بخش دارد: مقدار عددی و علامت. مقدار عددی نشان می‌دهد چقدر رابطه خطی بین دو متغیر قدرتمند است. علامت نشان می‌دهد جهت این رابطه مثبت است یا منفی.

اگر ضریب همبستگی مثبت باشد، به این مفهوم است که افزایش در مقادیر یک متغیر با افزایش در مقادیر متغیر دیگر همراه است. همین‌طور کاهش در مقادیر یک متغیر با کاهش در مقادیر متغیر دیگر همراه است. در این حالت اگر نمودار پراکندگی دو متغیر رسم شود، می‌توان خطی با شیب مثبت را از بین نقاط برازش داد (شکل-۱). به همین ترتیب اگر ضریب همبستگی منفی باشد، می‌توان خطی با شیب منفی را از بین نقاط برازش داد (شکل-۱).

هرچه مقدار مطلق ضریب همبستگی (صرف‌نظر از علامت) به ۱ نزدیک باشد، نشان می‌دهد شدت رابطه خطی بین دو متغیر قوی‌تر است. در مقابل ضریب همبستگی نزدیک صفر نشان می‌دهد که رابطه خطی بسیار ضعیفی بین متغیرهای و برقرار است. در این حالت اگر نمودار پراکندگی دو متغیر رسم شود، این‌طور به نظر می‌رسد نقاط به شکل تصادفی در صفحه رسم شده‌اند (شکل-۱).

اگر بین دو متغیر رابطه غیرخطی برقرار باشد، همچنان این امکان وجود دارد ضریب همبستگی نزدیک صفر باشد که نشان‌دهنده نبود رابطه خطی بین دو آن است (شکل-۲). به همین دلیل در هنگام تحلیل بهتر است نمودار پراکندگی بین متغیرها رسم شود تا به وجود این روابط پی برد.

آموزش استخراج بیت کوین رایگان

باید توجه کرد که اگر بین دو متغیر همبستگی دیده شود لزوماً به این معنی نیست که یکی دلیل وجود دیگری است. این امکان وجود محاسبه ضریب هماهنگی کندال دارد این همبستگی جعلی (Spurious Correlations) باشد به این معنی که متغیر پنهان سومی روی هر دو متغیر اثر می‌گذارد و یا این‌که همبستگی کاملاً تصادفی است.

برای توضیح بیشتر به مقاله ” چرا مدیران باید تفاوت بین همبستگی و رابطه علّی را بدانند؟” مراجعه کنید.

در نرم‌افزار اکسل (Excel) از تابع ()CORREL برای محاسبه ضریب همبستگی استفاده می‌شود. در شکل-۳ در خانه C12 از فرمول زیر برای محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای X و Y استفاده شده است:

CORREL(B3:B10,C3:C10)=

این مثال مربوط به خط تولید یک نوع اره‌برقی است که در آن از پرچ برای متصل کردن دو قطعه به یکدیگر استفاده می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که جهت کنترل کیفیت در این خط تولید سنجیده می‌شود ارتفاع بیرون‌زدگی سر پرچ است. فرض کنید به‌عنوان مدیر خط تولید، با بررسی روند موجود در نمودارهای کنترل کیفیت پی بردید که محاسبه ضریب هماهنگی کندال به‌زودی ممکن است این ارتفاع از محدوده استاندارد خارج شود. در جلسه‌ای که با تیم بهبود کیفیت خود دارید، یکی از اعضا پیشنهاد می‌دهد واریانس مشاهده‌شده در فرآیند تولید، به علت ضخامت رنگی است که دور سوراخ پرچ می‌نشیند. رنگ زدن قطعات قبل از فرآیند پرچ اتفاق می‌افتد و بعد از آن ارتفاع پرچ سنجش می‌شود. با جمع‌آوری نمونه تصمیم می‌گیرید این فرضیه را بیازمایید که آیا بین ارتفاع پرچ (Rivet Height) و ضخامت رنگ (Paint Thickness) همبستگی وجود دارد یا خیر.

این مثال را در نرم‌افزار R اجرا کردم. در ابتدا داده‌ها وارد و نمودار پراکندگی و خط رگرسیون رسم شده است (شکل-۴).

برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون از کد زیر استفاده کردم:

ضریب همبستگی بالا نشان می‌دهد رابطه خطی نسبتاً قوی در نمونه آماری برقرار است. ولی آیا می‌توان این رابطه مشاهده‌شده در نمونه را به جامعه آماری گسترش داد و مدعی شد بین ارتفاع پرچ و ضخامت رنگ در فرآیند تولید همبستگی وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است آزمون فرضیه را به ترتیب زیر انجام داد.

اول، باید فرض صفر (ضریب همبستگی در جامعه آماری () برابر صفر است) و فرض مقابل (ضریب همبستگی در جامعه آماری () مخالف صفر است) را تعیین کرد:

دوم، آماره آزمون را از رابطه زیر محاسبه کرد:

سوم، با محاسبه آماره آزمون، مقدار را محاسبه کرد. این مقدار از توزیع با درجه آزادی به دست می‌آید. این مقدار نشان می‌دهد اگر فرضیه صفر درست باشد با چه احتمالی محاسبه ضریب هماهنگی کندال آماره آزمون به دست می‌آید.

چهارم، با مقایسه مقدار و سطح معنی‌داری که معمولاً ۵ درصد در نظر گرفته می‌شود، تصمیم می‌گیریم آیا فرضیه صفر را می‌توان رد کرد یا خیر. اگر مقدار کوچک‌تر از ۵ درصد باشد، می‌توان فرضیه صفر را رد کرد. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت شواهد کافی وجود دارد که رابطه خطی بین متغیرها در جامعه آماری نیز برقرار و برآورد ما از ضریب همبستگی در جامعه () مقدار است. اگر مقدار بزرگ‌تر از ۵ درصد باشد، به این معنی است که شواهد کافی برای رد کردن فرضیه صفر وجود ندارد و نمی‌توانیم ادعا کنیم رابطه خطی بین دو متغیر در جامعه آماری برقرار است.

توجه شود که نتایج آزمون وقتی معتبر است که متغیرها به‌صورت نرمال توزیع شده باشند.

در مثال بالا برای انجام آزمون فرضیه در R مراحل زیر را طی کردم.

کرولیشن چیست

ابتدا با آزمون Shapiro-Wilk فرض نرمال بودن داده‌ها را چک کردم. در این آزمون فرضیه صفر این است که داده‌ها به شکل نرمال توزیع شدند. فرضیه مقابل این است که داده‌ها به شکل نرمال توزیع نشدند.

با مقایسه و سطح معنی‌داری ۵ درصد می‌توان نتیجه گرفت متغیرهای حاضر در این مسئله از توزیع نرمال پیروی می‌کنند. پس می‌توانیم از آزمون استفاده کنیم. برای این منظور در R از کد زیر استفاده کردم:

از آنجا که مقدار از ۵ درصد کوچک‌تر است، می‌توان نتیجه گرفت در جامعه آماری ارتفاع پرچ به شکل معنی‌داری باضخامت رنگ همبستگی دارد. برآورد ما از ضریب همبستگی مقدار ۰٫۶۶۸ است.

اگر با داده‌های رتبه‌ای (Ordinal) مواجه بودیم و یا داده‌ها به‌صورت نرمال توزیع نشده بودند می‌توان از ضریب همبستگی اسپیرمن (Spearman Correlation Coefficient) و یا ضریب همبستگی کندال (Kendall’s Tau Correlation Coefficient) استفاده کرد. هر دو ضریب همبستگی از رتبه مقادیر متغیرها برای محاسبه شدت رابطه بین دو متغیر استفاده می‌کنند. در مثال بالا می‌توان با کدهای زیر آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و کندال را روی داده‌ها اجرا کرد. این آزمون‌ها نیز نتایج مشابهی دارند و فرضیه صفر را رد می‌کنند.

منابع:

Sheskin, D. J. (2000). “Parametric and Nonparametric Statistical Procedures”, Chapman & Hall/CRC: Boca Raton, FL

Wilcox, R. R. (2016). “Understanding and Applying Basic Statistical Methods Using R”, John Wiley & Sons


سلام.احسنت
بسیار عالی و روان و ساده توضیحات داده شده و یک سایت کم نظیر دارید و تبریک میگویم.
حسین زینل
مشاور سیستمهای کیفیت آزمایشگاهی

سلام بسیار عالی و ساده و روان بود احسنت

سلام ببخشید میخواستم بدونم از سیستم rho برای تسویه آب صنعتی میشود استفاده کرد

سلام توضیحات برای ضریب همبستگی خیلی ساده و عالی بود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


Currently you have JavaScript disabled. In order to post comments, please make sure JavaScript and Cookies are enabled, and reload the page. Click here for instructions on how to enable JavaScript in your browser.


ایمیل *

در تحلیل‌های چند متغیره آماری، شیوه‌های مختلف محاسباتی برای اندازه‌گیری وابستگی یا ارتباط بین دو متغیر تصادفی وجود دارد. منظور از ضریب همبستگی بین دو متغیر، قابلیت پیش‌بینی مقدار یکی برحسب دیگری است. برای مثال، عرضه و تقاضا دو پدیده وابسته به یکدیگر هستند. یکی از روش‌های نمایش ارتباط بین دو متغیر، محاسبه «کوواریانس» (Covariance) و یا «ضرایب همبستگی» (Correlation Coefficient) بین آن‌ها است.

محتوای این مطلب جهت یادگیری بهتر و سریع‌تر آن، در انتهای متن به صورت ویدیویی نیز ارائه شده است.

برای مشاهده ویدیوها کلیک کنید.

هر چه مقدار این دو شاخص بزرگتر باشد، نشان‌دهنده ارتباط یا وابستگی بیشتر بین دو متغیر است. برای مثال می‌توان وابستگی زیادی بین دو متغیر میزان مصرف برق و دمای هوا در نظر گرفت. زیرا هر چه دما افزایش یابد، استفاده از وسایل سرمایشی نیز افزایش داشته و مصرف برق را بالا می‌برد. در نتیجه وابستگی زیادی بین این دو متغیر وجود دارد.

البته باید توجه داشت که کوواریانس یا همبستگی بیانگر ارتباط علت و معلولی نیستند، بلکه فقط معیاری برای نشان دادن میزان وابستگی بین دو متغیر محسوب می‌شوند.

کرولیشن چیست

به عنوان پیش‌زمینه این بحث احتیاج به میانگین‌گیری و محاسبه واریانس دارید. برای آشنایی بیشتر با این مباحث می‌توانید مطالب رابطه بین میانگین حسابی، هندسی و همساز و اندازه‌های پراکندگی — به زبان ساده را مطالعه کنید.

یک روش برای نشان دادن ارتباط بین دو متغیر، استفاده از «کوواریانس» (Covariance) است. این میزان جهت ارتباط بین دو متغیر را نیز نشان می‌دهد. به این معنی که اگر مقدار کوواریانس مثبت شود،‌ بیانگر ارتباط مستقیم بین دو متغیر است. این گفته بدان معناست که با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می‌یابد. همچنین منفی بودن کوواریانس نشان می‌دهد که جهت تغییرات دو متغیر عکس یکدیگر هستند. به بیان دیگر ارتباط معکوس بین دو متغیر نشان می‌دهد که با افزایش یکی، دیگری کاهش می‌یابد.

فرض کنید X و Y‌ دو متغیر تصادفی با امید-ریاضی $$E(X)$$ و $$E(Y)$$ هستند. رابطه زیر نحوه محاسبه کوواریانس X و Y را که به صورت $$COV(X,Y)$$ نشان می‌دهیم، مشخص کرده است:

$$large COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$$

با توجه به رابطه تعریف شده برای کوواریانس می‌توان خصوصیات زیر را برایش مشخص کرد:

براساس مطالعه قد و وزن ۹ نوزاد و نوپا، داده‌های زوجی ($$x,y$$) در جدول زیر ثبت شده‌اند. کوواریانس بین قد و وزن این افراد برابر است با 10.80 کیلوگرم در سانتی‌متر.

میانگین وزن‌ها برابر 6.6 کیلوگرم و میانگین قدها نیز برابر با 62.4 سانتی‌متر است. محاسبات مورد نیاز برای بدست آوردن کوواریانس نیز در جدول زیر قرار دارد.

این مقدار نشان می‌دهد که رابطه مستقیم بین قد و وزن کودکان وجود دارد.

اگر لازم باشد ارتباط بین چندین متغیر، محاسبه و نمایش داده شود، از ماتریس کوواریانس استفاده می‌شود. در سطرها و ستون‌های این ماتریس متغیرها قرار گرفته و مقدارهای درون ماتریس نیز، کوواریانس مربوط به متغیر سطر با ستون متناظرش را نشان می‌دهد. اگر X,Y,Z سه متغیر تصادفی باشند، ماتریس کوواریانس آن‌ها به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

$$large V = begin COV(X,X) & COV(X,Y) &COV(X,Z) \ COV(Y,X)&COV(Y,Y)& COV(Y,Z)\ COV(Z,X)& COV(Z,Y)& COV(Z,Z) end$$

از آنجایی کوواریانس هر متغیر با خودش برابر با واریانس آن متغیر است، گاهی به V ماتریس واریانس-کوواریانس نیز می‌گویند. توجه داشته باشید که ماتریس V یک ماتریس متقارن است و عناصر روی قطر اصلی همان واریانس‌ها هستند.

همانطور که اشاره شد، کوواریانس به واحد اندازه‌گیری داده‌ها بستگی دارد. در نتیجه نمی‌توان بزرگی کوواریانس دو متغیر را با بزرگی کوواریانس دو متغیر دیگر بدون در نظر گرفتن واحد اندازه‌گیریشان، مقایسه کرد. ضریب همبستگی که شاخصی بدون واحد است، این مشکل را حل کرده.

در قسمت‌های قبل متوجه شدیم که ضریب همبستگی نیز برای اندازه‌گیری میزان وابستگی بین دو متغیر استفاده می‌شود. با توجه به نوع داده‌ها، شیوه‌های مختلفی برای اندازه‌گیری ضریب همبستگی وجود دارد. اغلب ضریب همبستگی، رابطه بین مقدارهای میانگین دو متغیر را نشان می‌دهد. ضریب همبستگی را با $$rho$$ و یا r نشان می‌دهند. در این متن به بررسی و شیوه محاسبه «ضریب همبستگی پیرسون» (Pearson Correlation Coefficient) ، «ضریب همبستگی اسپیرمن» (Spearman Correlation Coefficient) و «ضریب همبستگی کندال» (Kendall Correlation Coefficient) می‌پردازیم.

بسیاری از موضوعات آماری در آموزش‌های فرادرس قرار گرفته‌اند. در آموزشی که به رگرسیون و ضریب همبستگی اختصاص دارد، مفاهیم مربوطه آموزش داده شده و به صورت کامل، آزمون‌ها و مبانی رگرسیون، مورد بحث واقع شده. به منظور مشاهده این آموزشی به لینکی که در ادامه متن قرار گرفته مراجعه کنید.

یکی از مشهورترین شیوه‌های اندازه‌گیری وابستگی بین دو متغیر کمی، محاسبه ضریب همبستگی پیرسون است. این شاخص توسط «کارل پیرسون» (Karl Pearson) آماردان انگلیسی در سال‌ 1900 طی مقاله‌ای معرفی شد. او از این شاخص برای بررسی علمی روی علوم زیستی و حتی جمعیتی استفاده کرد و به نتایج جالب توجهی رسید. شیوه محاسبه برای ضریب همبستگی پیرسون در ادامه دیده می‌شود.

فرض کنید X و Y‌ دو متغیر تصادفی هستند که دارای امید-ریاضی $$E(X)$$ و $$E(Y)$$ و واریانس $$V(X)$$ و $$V(Y)$$‌ هستند. ضریب همبستگی بین X و Y‌ را با $$rho (X,Y)$$ یا $$corr(X

صورت این کسر همان کوواریانس بین دو متغیر X و Y محسوب می‌شود. منظور از E‌ نیز، امید-ریاضی دو متغیر تصادفی X و Y است.

البته باید توجه داشت که ضریب همبستگی پیرسون فقط زمانی که واریانس و امید-ریاضی وجود داشته باشند، قابل محاسبه است. برای مثال داده‌هایی «توزیع کوشی» (Cauchy Distribution) دارای میانگین و واریانس نیستند در نتیجه ضریب همبستگی به این شکل برای آن‌ها قابل محاسبه نیست. همچنین اگر یکی از واریانس‌ها نیز صفر باشد (یعنی داده‌ها پراکندگی نداشته باشند) مقدار ضریب همبستگی نامفهوم خواهد بود.

با استفاده از نامساوی کوشی-شوارتز نیز می‌توان نشان داد که قدر مطلق ضریب همبستگی هرگز بزرگتر از ۱ نخواهد بود. پس می‌توان نوشت:

$$large -1leq rho(X,Y) leq 1$$

با توجه به تعریفی که ضریب همبستگی پیرسون دارد می‌توان خصوصیات زیر را برای آن اثبات کرد.

ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص اختلالات بیان نوشتاری برای محاسبه ضریب هماهنگی کندال دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی

تشخیص اختلالات ویژه یادگیری و انواع آن پیچیده و نیازمند تهیه و استاندارد کردن انواع آزمون های پیشرفت تحصیلی و تشخیصی میزان شده و ملاکی است. هدف کلی این پژوهش ساخت و هنجاریابی آزمون سنجش زبان بیان نوشتاری است. آزمون سنجش زبان بیان نوشتاری دارای پنج مقوله: املای با کلمه؛ املای با جمله خوانی؛ دستور زبان فارسی؛ فصاحت یا سلاست جمله و داستان نویسی است. جامعه آماری پژوهش را 4850 از دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان های استان مرکزی در سال تحصیلی 1384-85 تشکیل می دهند. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول مورگان برای دو جنس در مجموع 1000 نفر می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری چند مرحله ای منظم برای انتخاب مناطق و مدارس نمونه و از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب دانش آموزان نمونه استفاده شد. مشخصات روان سنجی فرم های آزمون با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و توافقی کندال؛ ضریب هماهنگی کرونباخ؛ و روش تحلیل عاملی بررسی شد. نتایج داوری ها در مورد محتوای فرم های الف و ب آزمون چند گزینه ای و محتوای پاسخ های سوالات انشایی نشان داد که آن ها از روایی محتوایی بسیار بالا برخوردارند. همچنین نتایج حاصل از اجرای روش تحلیل عاملی نشان داد که فرم های آزمون سنجش زبان بیان نوشتاری از روایی سازه مناسبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که ضرایب پایایی فرم الف پایه چهارم برابر با 0.86؛ فرم ب پایه چهارم برابر با 0.90؛ فرم الف پایه پنجم برابر با 0.91 و فرم ب پایه پنجم برابر با 0.91 است که نشان دهنده ثبات درونی فرم های آزمون هستند. پایایی قضاوت داوران در مورد پاسخ سوالات انشایی نیز به ترتیب برابر با 0.85 و 0.76 بود. نتایج آزمون t نیز نشان داد که تفاوت میانگین دانش آموزان دختر و پسر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی در آزمون سنجش زبان بیان نوشتاری از لحاظ آماری معنادار نیست.

The Implicit and Verbal Investigation of Concepts Related to Women and Family in the Holy Quran

Objective: The present study was conducted with the aim of identifying implicit and verbal meanings of concepts related to women and family in the Holy Quran. Methodology: The current study is an applied research in terms of purpose and is a combination of quantitative and qualitative content analyses with the Delphi approach. The research statistical population, in the quantitative section, includes all verses of the Holy Quran (6236 verses) in 114 suras and in the qualitative section, it comprises 21 experts in the field of Quranic sciences and women and family studies. The sample was first selected through purposive sampling method. 2 experts from each field were identified. Then, they were determined by experts using the snowball method. For data collection and analysis, sample interpretation was used for keyword extraction, MAXQDA software was applied for determining concepts and categories and SPSS 20 was employed for Kendall test. Findings: The concepts related to women were classified into 9 categories and 65 subcategories, which have been verbally and implicitly provided in 88 suras of the Holy Quran. They have been verbally mentioned 168 times in 111 verses of the Holy Quran and have been implicitly stated 1626 times in 501 verses. Family-related concepts were classified into 21 categories and 217 subcategories, which exist verbally and implicitly in 106 suras of the Holy Quran. They have been verbally mentioned 711 times in 435 verses of the Holy Quran and have been implicitly stated 6409 times in 1107 verses. In verbal concepts related to women, “Surah Nisa” with 16 verses and in implicit concepts, “Surah Baqarah” with 36 verses have the most keywords in the field of women. In family-related concepts, most of the keywords belong to “Surah Yusuf” with 39 verbal verses and 69 implicit verses. The checklist prepared by the Delphi technique was approved by experts in Quranic sciences and women and family studies. Kendall test was used to assess the consensus of experts. In the second round, agreement was reached among the members of the expert group on all categories. The W value in all categories is greater than 0.7, which suggests a very high level of consensus among the experts. Conclusion: The Holy Quran has paid a great deal of attention to the field of women and family. In the field of women, the Holy Quran’s greater emphasis is on the issues and characteristics related to women, exemplary women, girls and praiseworthy characteristics of women. In the field of family, Quran has put stress on children, spouse, father, marriage, brother, and mother.

غربال گری فازی بازدارنده های آموزشی توسعه ی کارآفرینی روستایی در استان گیلان

هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل بازدارنده­های آموزشی توسعه کارآفرینی روستایی در استان گیلان است. داده ­های این پژوهش با استفاده از روش دلفی در دو مرحله، به بررسی بازدارنده­ های آموزشی موجود در مسیر توسعه کارآفرینی روستایی در استان گیلان پرداخته است. در دور نخست از پرسشنامه با پرسش­های بازپاسخ استفاده شد. در دور دوم برپایه نتایج مرحله نخست، از پرسشنامه­ی بسته­پاسخ در قالب طیف لیکرت هفت سطحی استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش 33 تن از کارشناسان خبره کارآفرینی و هیأت­علمی دانشگاهی استان گیلان بودند. محاسبه ضریب هماهنگی کندال در پایان مرحله دوم مبنای توافق­سنجی و اجماع نظر بین کارشناسان برای معرفی بازدارنده­های آموزشی توسعه کارآفرینی روستایی در استان گیلان بود. رتبه­بندی بازدارنده­ها برپایه اهمیت و با استفاده از روش غربالگری فازی انجام پذیرفت.نتایج نشان دادند که نداشتن شناخت مسئولان اجرایی استان از مفهوم کارآفرینی، نبود نظام آموزش کارآفرینی و ناآشنایی مردم روستایی با اصول طراحی و راه­اندازی کسب و کارهای جدید و کارآفرینانه بیشترین نقش را در توسعه نیافتن کارآفرینی روستایی در استان گیلان به عهده دارند. با تحلیل بازدارنده­های آموزشی موثر بر توسعه نیافتن کارآفرینی روستایی در استان گیلان، امکان دست­یابی به نقشه­ی راه کارآفرینی و برخورداری از فرصت­های کارآفرینانه فراهم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

  • آموزش کارآفرینی
  • بازدارنده‌های کارآفرینی
  • توسعه روستایی
  • غربال‌گری فازی

عنوان مقاله [English]

Fuzzy Screening of Educational Detternts for Rural Entrepreneurship Development in Guilan Province, Iran

مراجع

ایمانی، م (1388) آموزش کارآفرینی در دانشگاه­ها: (چهارچوبی برای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه­های کارآفرینی).‎ فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره 1صص27-50

دلجوی شهیر، ج (1391)، نقش سرمایه­های اجتماعی و کارآفرینی در اشتغال، نظم و امنیت. مجموعه مقالات اولین همایش ملی اشتغال، نظم و امنیت 4 خرداد 1391، دانشگاه گیلان.

رحمتی، م.ح, مقیمی، س. م و الوانی، س.م (1390)، تحلیل نظام خط‌مشی‌گذاری برای آموزش غیررسمی کارآفرینی در ایران. نشریه توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره نهم، صص 7-35.

رضادوست، ح (1389)، عوامل موثر بر عدم توفیق صنعت چای در استان گیلان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.

رکن­الدین­افتخاری، ع و سجاسی­قیداری، ح (1389)، توسعه روستایی با تاکید بر کارآفرینی: تعاریف، دیدگاهها و تجربیات. تهران: انتشارات سمت.

زالی، م.ر و رضوی، س.م (1387)، موانع توسعه کارآفرینی در ایران، تهران: انتشارات دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.

زالی، م.ر (1386)، معرفی دیده­بان­جهانی­کارآفرینی (GEM تهران: انتشارات دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.

سلجوقی، خ (1389)، فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی، اهمیت، ضرورت و جایگاه آن در افق 1404 ج . ا . ا. مجموعه مقالات همایش ملی کارآفرینی در ایران 1404، 5 اسفند 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

سعیدی مهرآباد، م و مهتدی، م. (1387). تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه‌ی‌ رفتارهای کارآفرینانه (مطالعه موردی: آموزش‌های کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی). نشریه توسعه کارآفرینی، 1 (2)، 57-74

شریف­زاده، ا؛ محبوبی، م.ر و عربیون، ا (1388)، تبیین مولفه­های توسعه کسب و کارهای کشاورزی در استان گلستان. فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره چهارم، صص 112 – 85.

شفقت، ا؛ درویش، ح؛ نامدارعلی­آبادی، ع و غلامی، ر(بدون تاریخ)، ارائه الگوی کارآفرینی روستایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی. چکیده مقالات همایش توسعه پایدار روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی صص محاسبه ضریب هماهنگی کندال 280 – 270.

صمدآقایی، ج (1377)، شناخت بستر سازمانی مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی.

صوفی سیاوش، ص (1391)، سنجش میزان آمادگی آموزش الکترونیک در دانشگاه با استفاده از روش فازی مورد مطالعه دانشگاه گیلان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

غیاثوند­غیاثی، ف و فرج­الله­حسینی، س.ج (1390)، تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال در تعاونی های تولیدی کشاورزی ایران. پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال چهارم، شماره 2، صص 14 – 1.

قمبر­علی، ر و زرافشانی، ک (1387)، شناسایی شاخص­های موفقیت کارآفرینان روستایی با استفاده از تحلیل مقیاس­بندی چند­بعدی. توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دوم، صص 160- 131.

کردنائیج، ا؛ احمدپور داریانی، م و دلخواه، ج (1386)، طراحی شرایط احراز صلاحیت متقاضیان ایجاد و توسعه مراکز و آموزشگاه­های کارآفرینی در کشور، دانشور رفتار. سال، شماره 23 صص108-91.

کیاکجوری، ک؛روگرد نژاد، ف (1388)، ارائه چهارچوب مفهومی از فرآیند یادگیری کارآفرینانه. مجله مدیریت توسعه و تحول، 3 صص 52-43

گلدوست، م و اللهیاری، م.ص (1391)، نقشه راه مبارزه با فقر در چشم انداز توسعه جوامع روستایی. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه روستایی 14 و 15 شهریور 1391، دانشگاه گیلان.

لندسترم، هانس (2004)، پیشگامان تحقیقات کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک. مترجم آراستی، زهرا (1387). دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان. انتشارات سایه­بان.

محقر، ع؛ ناصرزاده، س م ر ؛ نصرالهی، م و حق­نظر، م.ع (1385) برآورد وزن شاخص­های مدل سرآمدی EFQMدر صنعت خودرو ایران. مجموعه مقالات چهامین کنفرانس بین­المللی مدیریت 28 تا31 آذر ماه 1385، تهران.

مراد­نژادی، ه؛ شعبانعلی­قمی، ح؛ ایروانی، هوش؛ حسینی، س.م و کافی، م (1386)، تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در واحدهای تولیدی گلخانه­ای در ایران. مجله علوم کشاورزی ایران، سال 2 – 38 شماره 2، صص 184 – 175.

موسوی بازرگانی، س ج (1386)، مولفه­های کارآفرینی. تهران. مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی. انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.

نعمتی، م.ع (1388)، کارآفرینی و بنگاه­های صنعتی، فناوری کوچک و متوسط: محدودیت­ها و راهکارها. پژوهش­نامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک شماره 43. صص 218-183.

نعمتی، م ع (1389)، چالش­ها و چشم­اندازهای تحقق جامعه کارآفرین در ایران 1404، مجموعه مقالات مجموعه مقالات همایش ملی کارآفرینی در ایران 1404، 5 اسفند 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

Bygrave, W., Camp, S., Hey, M., & Reynolds, P. (2007).Global entrepreneurship monitor: 2006 financing report. London Business School.

Conner, N., & Roberts, T. G. (2013). Competencies and Experiences Needed by Pre–service Agricultural Educators to Teach Globalized Curricula: A Modified Delphi Study. Journal of Agricultural Education, 54(1), 8-17.

Dabson, B. (2001).Supporting rural entrepreneurship. Exploring Policy Options for a New Rural America, 35-48.

Daghighi Masouleh, Z., Allahyari, M.S., & Ebrahimi Atani, R., (2014). Operational indicators for measuring organizational e-readiness based on fuzzy logic: A challenge in the Agricultural Organization of Guilan Province, Iran. Information Proccesing in Agriculture (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.inpa.2014.11.002

Movahedi, R., & Yaghoubi–Farani, A. (2012).Analysis of the barriers and limitations for the development of rural women's entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 15(4), 469-487.

Schoof, U. (2006). Stimulating youth entrepreneurship: Barriers and incentives to enterprise start-ups by young people (No. 388157). International Labor Organization.

Vesalainen, J., & Pihkala, T. (2000, July). Barriers to entrepreneurship: educational opportunities. In IntEnt (pp. 3-18).

World Bank (2004). Islmic Republic of Iran: An agricultural policy note. World Bank Group Report No. 29428 – Ir. Washington DC: World Bank.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.