روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی


آموزش گام به گام بستن حساب ها

قبل از آشنایی با بستن حساب ها باید با چرخه اصلی حسابداری آشنا شویم. سیستم حسابداری باید تمامی اطلاعات مالی موسسه را شناسایی، اندازه گیری،ثبت ، طبقه بندی و در قالب صورت های مالی تلخیص نموده تا اطلاعات مفیدی را برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری فراهم نماید.

1- جمع آوری کلیه اطلاعات مالی موسسه

2- تجزیه و تحلیل کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه

3- ثبت کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه در دفتر مالی

4- انتقال کلیه عملیات ها از دفتر روزنامه به دفتر کل

5- تهیه تراز آزمایشی (اصلاح نشده)

6- اصلاحات و تعدیل حسابهای دفتر کل

7- تهیه تراز آزمایشی (اصلاح شده)

8- تهیه صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه

9- بستن حساب ها ی موقت

10- تهیه تراز آزمایشی (اختتامی)

11- تهیه ترازنامه و بستن حساب ها ی دائمی

عملیات حسابداری به دو بخش تقسیم می شود؛

عملیات طی دوره روزانه و مستمر می باشند که شامل:

 1. جمع آوری اطلاعات مالی
 2. تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی
 3. ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه ( ورود اطلاعات اولیه )
 4. نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

و عملیات پایان دوره مالی درجهت تهیه صورتهای مالی اساسی موسسه هستند که شامل :

 1. تهیه ترازنامه آزمایشی
 2. اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل ( ثبت اصلاحات در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل )
 3. تهیه صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه
 4. بستن حساب های موقت ( انجام ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت در دفتر روزنامه و انتقال آن ها به دفتر کل )
 5. تهیه ترازنامه آزمایشی اختتامیه
 6. تهیه ترازنامه

این چرخه اطلاعات مفید و سودمندی در قالب صورت وضعیتهای مالی اساسی ارائه می دهد.

تهیه صورتهای مالی یکی از اساسی ترین و مهمترین دستاوردهای بخش حسابداری می باشد.

نتیجه و خلاصه تمام عملیات حسابداری در پایان دوره مالی در قالب صورت های مالی اساسی ارائه می شود .

منظور از بستن حساب چیست؟

در پایان دوره مالی و بعد از اینکه صورتهای مالی محاسبه شد نوبت به بستن حسابها می رسد،دقت داشته باشید که قبل از بستن حسابهای دوره مالی جدید ثبت معاملات دوره مالی بعد امکان پذیر نیست.

به همین دلیل باید در پایان هر دوره مالی در جهت رعایت فرض دوره مالی و همچنین رعایت قوانین مربوط به نگهداری دفاتر قانونی کلیه حسابها بسته شوند.

منظور از بستن حسابها،صفرکردن مانده آن میباشد.دقت داشته باشین در هنگام مانده گیری حسابهای دفتر کل هر حساب مبلغی به عنوان مانده دارد که این مانده در طرف ماهیت همان حساب می باشد.

برای مثال مانده حساب دارایی ها در سمت بدهکار حساب و مانده حساب بدهی و درآمد طرف بستانکار آن می باشد و برای صفر کردن آنها لازم است آن حساب را معادل مبلغ مانده ،معکوس کنیم .

دلایل بستن حساب ها

با توجه به فرض دوره مالی هر واحد اقتصادی دارای دوره مالی مساوی می باشد ،که به هر یک از این دوره ها یک دوره مالی میگویند.که معمولا از اولین ماه سال یعنی فروردین شروع شده و تا پایان اسفند ماه ادامه دارند،مالکین کسب و کار در پایان سال نسبت به عملکرد(سود یا زیان) سال مالی خود اقدام میکنند.که مبنای آن تهیه صورتهای مالی می باشند و پس از آن بستن حسابها در پایان سال انجام می گیرد تا ابتدای دوره مالی بعد با مانده صفر حسابها شروع شود.

یکی دیگر از دلایل بستن حساب ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط به نگهداری دفاتر قانونی میباشد که از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است،واحد های اقتصادی ملزم به تهیه دفاتر جدید برای هر سال مالی می باشند،به همین دلیل،حسابها در دفاتر سال مالی جاری بسته شده تا به سال مالی بعد منتقل شوند.

حسابها با توجه به نوع بسته شدن به دو دسته تقسیم می شوند:

 1. حساب های موقت (سود و زیانی)
 2. حساب های دائمی (روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی ترازنامه ای)

حساب های موقت

قبل از اینکه به بستن حسابها بپردازیم بایدبدانیم بستن حسابها در موسسات مختلف متفاوت است

موسسات از نظر فعالیت به سه دسته تقسیم میشوند:

حسابهایی که در یک دوره مالی مورد استفاده قرار میگیرندو مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال پیدا نمی کنند،چرا که مانده این حسابها در صورت سود و زیان(عملکرد)منتقل می شود.

در پایان سال با بررسی متوجه میشویم در امد موسسه پارس در سال ۱۳۹7 مبلغ 30،۰۰۰،۰۰۰ ریال است،این مبلغ نشان دهنده درآمد موسسه پارس برای همان سال است.

بابت هزینه ها هم به همین صورت عمل میکنیم که هزینه های سال 97 برای همان دوره مالی است.

در نتیجه کلیه حسابهای درآمد و هزینه جزء حسابهای موقت هستند ومعروف به حسابهای سود وزیانی نیز می باشند.

بستن حسابها در موسسات خدماتی چگونه است؟

با توجه به نحوه کسب سود در مؤسسات خدماتی، به طور معمول در این نوع از مؤسسات، حساب های موقت شامل موارد زیر است:

 • درآمد ارائه خدمات
 • هزینه ها

جهت بستن حسابها در موسسات خدماتی مانده حساب هزینه و درآمد را صفر می کنیم و به حساب سود وزیان جاری (خلاصه سود وزیان) انتقال می دهیم.

۱- بستن حساب های درآمد

به طور معمول حساب های درآمد دارای مانده بستانکار هستند، به منظور صفر کردن مانده آنها کافی است،معادل مانده بستانکار خود بدهکار شده و حساب سود و زیان جاری معادل مجموع درآمدها (درصورتی که چند نوع درآمد داشته باشیم) بستانکار شود.

درآمد **

حساب سود وزیان جاری **

بابت بستن حساب درآمد به حساب سود وزیان جاری

۲- بستن حساب های هزینه

با توجه به اینکه حسابها ی هزینه دارای مانده بدهکار هستند،در هنگام بسته شدن معادل مانده بدهکار خود بستانکار می کنیم و حساب سود وزیان جاری را معادل ان بدهکار می کنیم.

چنانچه حسابهای هزینه متعدد بود می توان در قالب یک ثبت مرکب سود وزیان را معادل مجموع هزینه ها بدهکار و هر یک از هزینه ها را مطابق ثبت زیر بستانکار کنیم.

سود وزیان جاری **

هزینه اجاره **

هزینه تلفن **

هزینه ایاب وذهاب **

هزینه حقوق **

بابت بستن حساب هزینه ها به حساب سود و زیان جاری

در مرحله روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی بعد حساب سود و زیان جاری مانده گیری می شود، لازم به ذکر است اگر پس از بستن حساب های موقت مانده حساب سود و زیان جاری بدهکار باشدنشان دهنده زیان است و بالعکس

پس از انجام دو مرحله فوق مانده حساب سود و زیان جاری باید به حساب “سود(زیان) انباشته” بسته شود.

نکته ۱: در برخی کتاب‌ها و سایت‌ها عنوان شده که حساب سود وزیان جاری (خلاصه سود و زیان) مستقیما به حساب سرمایه بسته می‌شود. در این خصوص در نظر داشته باشید سود و زیان جاری به حساب “سود(زیان) انباشته بسته می‌شود و دلیل آن هم امکان گزارش گیری دقیق میزان سود یا زیان هر سال و هم چنین نیاز به ثبت صورتجلسه مجمع شرکت یا واحد اقتصادی در اداره ثبت شرکت‌ها در خصوص تغییر در سرمایه است و بدون انجام مراحل قانونی نمی‌توان گردشی در حساب سرمایه ثبت نمود.

نکته ۲: مانده بستانکار حساب سود و زیان جاری نشان دهنده سود در سال مالی و مانده بدهکار نشان دهنده زیان در سال مالی است.

ثبت بستن حساب سود و زیان جاری با فرض مانده بستانکار، با بدهکار کردن حساب سود و زیان جاری و بستانکار کردن حساب ” سود(زیان) انباشته ” انجام می­شود:

سود (زیان) انباشته ****

بستن حساب ها در مؤسسات بازرگانی

بستن حسابهای موقت در موسسات بازرگانی مشابه موسسات خدماتی است،و تفاوت ان با توجه به ماهیت فعالیت های بازرگانی،اضافه شدن برخی حسابها شامل خرید و فروش و حسابهای وابسته به آن است.

بستن حساب های موقت در موسسات بازرگانی

با توجه به نحوه کسب سود در واحدهای بازرگانی،به طور معمول در این مؤسسات حساب های موقت شامل موارد زیر است:

 1. فروش کالا
 2. برگشت از فروش و تخفیفات
 3. تخفیفات نقدی فروش
 4. خرید کالا
 5. برگشت از خرید و تخفیفات
 6. تخفیفات نقدی خرید
 7. هزینه حمل کالای خریداری شده
 8. هزینه ها

بستن حساب های موقت با مانده بستانکار

در واحد های اقتصادی با موضوع فعالیت بازرگانی،حساب های درآمد فروش کالا، برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی خرید به طور معمول دارای مانده بستانکار هستند،

برای بستن آنها کافی است هر یک را معادل مانده بستانکار خود،بدهکار کرده و در مقابل حساب سود و زیان جاری معادل جمع آنها بستانکار کنیم.

این دسته از حساب ها در پایان دوره مالی صفر می گردند و به حساب سود و زیان جاری منتقل می شوند.

فروش **

تخفیفات نقدی خرید **

برگشت از خرید و تخفیفات **

سود وزیان جاری **

بابت بستن حساب موقت مانده بستانکار

بستن حسابهای موقت با مانده بدهکار

در موسسات حسابهای خرید،برگشت ازفروش و تخفیفات و تخفیفات نقدی فروش دارای مانده بدهکار هستند،برای بستن حسابهای دارای مانده بدهکار معادل مانده آنها را بستانکار کرده و در مقابل حساب سود و زیان جاری معادل جمع آن بدهکار می کنیم.

سود وزیان جاری **

خرید **

هزینه ها **

برگشت از فروش و تخفیفات **

تخفیفات نقدی فروش **

بابت بستن حسابهای با مانده بدهکار

حساب سود و زیان جاری

حساب سودو زیان جاری یک حساب کمکی است که جهت بستن حسابهای موقت در پایان سال ایجاد میشود.

بعد از انتقال مانده حسابهای موقت به این حساب و مانده گیری حساب سود وزیان در پایان سال چنانچه مانده سمت بدهکار باشد زیان و چنانچه مانده بستانکار باشد سود داشتیم،

و در نهایت مانده حساب سود و زیان جاری پس از کسر اندوخته ها و تقسیم سود به حساب سود و زیان انباشته منتقل می گردد.

۲- حساب های دائمی (ترازنامه ای)

حسابهای هستند که بر خلاف حسابهای موقت محدود به یک دوره مالی نیستند و مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال پیدا میکنند.

حساب دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، استهلاک های انباشته از جمله این حساب ها هستند،

که می توان همگی آنها را در ترازنامه نیز مشاهده نمود.

مانده این حسابها در پاین دوره مالی صفر شده به سال مالی بعد بعد منتقل میشوند.

حساب تراز اختتامیه **

صندوق **

بانک **

حسابهای دریافتنی **

داراییهای ثابت **

بابت بستن حساب های دارایی

حسابهای پرداختنی **

ذخیره استهلاک **

سرمایه **

تراز اختتامیه **

بابت بستن حساب بدهی ها وسرمایه

حساب تراز اختتامیه چیست؟

حسابهای دائم با حساب تراز اختتامیه بسته میشوند.این حساب یک سرفصل کمکی بریا بستن حسابها بوده و در یک روز افتتاح و در همان روز بسته می شوند.

در صورتی که این تراز نشود حتما در ثبت سایر اسناد خطایی رخ داده و نیاز به بررسی دارد.

نکاتی که باید بعد از بستن حساب کنترل شود

 • صفر بودن مانده حساب تراز اختتامیه در سال مالی بسته شده
 • کنترل انتقال صحیح مانده حساب های دائمی (قبل و بعد از بستن حساب)
 • صفر شدن حساب سود و زیان در اول دوره سال مالی جدید

چگونگی ثبت سند افتتاحیه در سال مالی جدید

انجام این کار دقیقا بر عکس بستن حسابهای دائمی در پایان سال میباشد با این تفاوت که باید به جای حساب “تراز اختتامیه” از حساب “تراز افتتاحیه” استفاده نمود.

نکته:حساب “تراز اختتامیه” در پایان دوره مالی و حساب “تراز افتتاحیه” در ابتدای دوره مالی ایجاد و با توجه به گردش برابر حسابهای بدهکار و بستانکار در سند اختتامیه و افتتاحیه، در همان زمان هم بسته میشوند.

مثال جامع در مورد مبحث بستن حساب ها

-تراز آزمایشی اصلاح شده روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی شرکت خدماتی پارس در پایان سال مالی 1397 به صورت ذیل ارائه شده است:

آموزش و چگونگی بستن حساب ها در حسابداری

چگونگی بستن حساب‌ها در حسابداری

یکی از وظایف اصلی و مهم در امور مالی بستن حساب‌ها در حسابداری است.به تعریف ساده، صفر کردن مانده هر گونه حساب در حسابداری با عنوان بستن حساب یاد می‌شود. بدین منظور، باید مانده حساب‌های دارای بدهکاری را بستانکار و مانده حساب‌های دارای بستانکاری را بدهکار کنید. در این فرایند یکی از نکات مهم داشتن سرعت عمل بالاست. در این پست با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه بستن حساب‌ها در حسابداری کسب کنید.

آشنایی با نحوه بستن حساب‌ها در حسابداری

چرخه حسابداری عبارت است از عملیاتی که به صورت سالانه و یا در طی دوره‌های مالی به صورت تکراری انجام می‌شود. در اولین مرحله از این چرخه باید نسبت به جمع‌آوری تمام اطلاعات مالی موسسه اقدام کنید. ثبت کلیه این اطلاعات در دفاتر مالی انجام می‌شود. در واقع اطلاعات و معاملات باید در دفتر روزنامه ثبت شوند. پس از این مرحله، شما باید به انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل بپردازید. در مرحله بعدی، باید تراز آزمایشی تهیه و تنظیم شود. پس از آن، نوبت به اصلاح و انجام تعدیلات لازم در ارتباط با حساب‌های دفتر کل می‌رسد. سپس باید تراز آزمایشی اصلاح شده آماده گردد. همچنین، صورت‌های مالی باید تهیه و تنظیم شود. پس از آن، مرحله بستن حساب‌های موقت است. در نهایت، شما باید در آخرین مرحله از چرخه حسابداری، تراز آزمایشی اختتامیه را تنظیم و نسبت به بستن حساب‌های دائمی اقدام کنید.

هدف از فرآیند بستن حساب‌ها در حسابداری چیست؟

بستن حساب‌ها در حسابداری به صورت سالانه‌، به مشاغل اجازه می‌دهد تا به تهیه صورت‌های مالی پرداخته و اطلاعات مناسبی را در مورد سلامت مالی تجارت، در اختیار صاحبان کسب و کار قرار دهند. مشاغل کوچک معمولا صورت حساب‌ها‌یی مانند ترازنامه و صورت سود و زیان را در پایان سال تهیه می‌کنند تا هنگام آماده‌سازی برای سال آینده وضعیت مالی تجارت خود را بررسی کنند.

صاحبان مشاغل کوچک برای ثبت درستی اظهارنامه مالیات بر درآمد خود باید در پایان سال نسبت به بستن حساب‌ها در حسابداری اقدام کنند. بستن صحیح حساب‌ها همچنین به تایید صحت سیستم حسابداری شما پرداخته و اعداد دقیقی را برای درج در اظهارنامه مالیاتی ارائه خواهد داد.

هدف از فرآیند بستن حساب‌ها در حسابداری چیست؟

با بستن حساب‌ها در حسابداری، چه حساب‌ها‌یی تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟

با بستن حساب‌ها در حسابداری، حساب‌های سود سهام، درآمد و هزینه تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

حساب‌ها‌ی فوق حساب‌ها‌ی موقتی یا “اسمی” هستند که با افزودن ورودی‌ها‌ی بسته شده به سیستم حسابداری‌، صفر می‌شوند. به عبارت دیگر، حساب‌های موقت‌ باید بسته شوند تا بر دوره حسابداری بعدی تأثیر نگذارد. بدین ترتیب، حساب‌ها‌ از بین نمی‌روند، بلکه موجودی آن ها به سود انباشته‌ حساب دائمی، ‌‌منتقل می‌شوند.

گاهی اوقات‌، درآمد و هزینه‌ها‌ به یک حساب میانی که خلاصه درآمد نامیده می‌شود‌، منتقل می‌شود. سود سهام همیشه مستقیما به سود بازمانده منتقل می‌شود. در ادامه با ما همراه باشید تا روند بستن حساب‌ها در حسابداری را با یکدیگر مرور کنیم.

روند بستن حساب‌ها

در پایان دوره مالی

بستن حساب‌ها در حسابداری عبارت است از صفر کردن مانده حساب. به منظور انجام این کار، باید مانده نهایی حساب‌هایی با مانده بدهکاری را بستانکار و یا مانده نهایی حساب‌هایی با مانده بستانکاری را بدهکار کنید. اما اکنون این سوال مطرح می‌شود که چه زمانی بستن حساب‌ها در حسابداری ضرورت پیدا می‌کند. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا با نحوه بستن حساب‌ها در حسابداری در پایان دوره مالی بیشتر آشنا شوید.

بستن حساب‌ها در پایان دوره مالی بر اساس نوع آن ها اعم از حساب‌های موقت، دائمی و یا ترکیبی (مخلوط) صورت می‌گیرد. بدین منظور، ابتدا لازم است تا نسبت به بستن مانده کلیه حساب‌های موقت از طریق یک حساب دائم اقدام کنید. سپس، باید مانده تمام حساب‌های دائمی بسته شود. در نهایت، انتقال آن به دوره مالی بعدی تحت عنوان افتتاحیه انجام شود.

هزینه حقوق و دستمزد، آب، تلفن و فروش از جمله حساب‌های موقت در ارتباط با درآمد و هزینه‌ها هستند که نیازی به انتقال مستقیم آن ها به سال بعد نیست، بلکه مانده آن ها در پایان دوره مالی بسته می‌شود.

پیش پرداخت اجاره و دریافت درآمد (در بخش‌های مختلف موقت و دائمی) از نمونه‌های حساب‌های مخلوط می‌باشند که بخشی از آن ها تحت عنوان حساب موقت در پایان دوره مالی در نظر گرفته می‌شوند و بخش دیگری برای انتقال به دوره مالی بعدی با عنوان حساب دائم لحاظ می‌شود.

علاوه بر موارد فوق، حقوق صاحبان سهام، بدهی و دارایی نیز حساب‌های دائمی هستند که در پایان دوره مالی باید مانده حساب آن ها بسته شود و مستقیما به دوره‌های بعد انتقال یابند.

تقسیم بندی حساب ها:

حساب‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد با توجه به انتقال یا عدم انتقال مانده به سال بعد:

۱- حساب‌های دائمی

۳- حساب‌های مختلط

نحوه بستن حساب‌ موقت در پایان سال مالی

به منظور بستن حساب‌های موقت استفاده از حساب موقت واسطه‌ “خلاصه سود و زیان” ضروری است. مراحل بستن حساب به شرح زیر می‌باشد:

اولین مرحله: در اولین مرحله از این فرآیند، باید نسبت به بستن حساب درآمد یا فروش اقدام کنید. در این مرحله، خلاصه سود و زیان بستانکار، معادل مانده حساب درآمد و یا فروش بدهکار، خواهد بود.

دومین مرحله: در این مرحله باید نسبت به بستن حساب هزینه اقدام کنید. لازم به ذکر است که خلاصه سود و زیان باید بدهکار شود. علاوه بر این، جمع کل هزینه‌ها اعم از هزینه حقوق و دستمزد، اجاره و هزینه تعمیر و نگهداری باید بستانکار شوند.

سومین مرحله: این مرحله از مراحل بستن حساب‌ها شامل بستن حساب خلاصه سود و زیان می‌باشد. به عبارت دیگر، پس از بستن حساب درآمد و هزینه، مانده خلاصه سود و زیان، باید تحت عنوان حساب سود و زیان انباشته، بسته شود.

لازم به ذکر است که گاهی بیان می‌شود که حساب خلاصه سود و زیان باید به صورت مستقیم، با حساب سرمایه، بسته شود، اما خوب است بدانید که به علت فراهم شدن شرایط گزارش‌گیری از مبلغ سود و زیان سالانه، باید نسبت به بستن خلاصه سود و زیان با حساب “سود(زیان) انباشته” اقدام کرد. علت دیگر این مسئله، ضرورت ثبت صورت جلسه واحد اقتصادی در اداره ثبت شرکت‌ها درباره تغییر میزان سرمایه می‌باشد. لازم به ذکر است که بدون انجام کلیه مراحل قانونی امکان گردش در حساب سرمایه وجود ندارد.

علاوه بر مطلب فوق، باید دقت کنید که مانده بستانکار و بدهکار خلاصه سود و زیان به ترتیب بیانگر سود و زیان در سال مالی می‌باشد.

چهارمین مرحله: در اخرین مرحله از بستن حساب‌ها در حسابداری، باید نسبت به بستن حساب‌های دائمی اقدام کنید. اما قبل از بستن این حساب‌ها یا همان صدور سند اختتامیه، مواردی از قبیل شناسایی و ثبت میزان مالیات، اندوخته قانونی و … باید انجام شود. بدین منظور، انجام اقدامات زیر ضروری است:

بستن حساب ها - فینتو

محاسبه میزان مالیات

به منظور محاسبه میزان روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی مالیات بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات عملکرد باید برابر ۲۵% سود خالص در نظر گرفته شود. قبل از این مرحله، لازم است تا درآمدهای معاف شده از مالیات و هزینه‌های مربوط آن ها، از میزان سود کاسته شوند.

باید دقت شود که میزان ذخیره مالیات لحاظ شده، علی‌الحساب بوده که پس از بررسی اسناد و مدارک مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی کشور، مبلغ دقیق آن تعیین خواهد شد. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا با نحوه محاسبه اندوخته قانونی آشنا شوید.

اندوخته قانونی چیست؟

اندوخته قانونی در اصل مبلغی است که پیش از تقسیم سود خالص در حسابی با همین نام تعریف می‌شود تا از خروج این مبلغ از چرخه دارائی شرکت جلوگیری شود. باید توجه کرد که برای آزاد کردن اندوخته قانونی زمانی مشخص وجود ندارد و به شرایط بستگی دارد. به منظور ایجاد اندوخته قانونی شرکت باید به سوددهی رسیده باشد. اندوخته قانونی حسابی با ماهیت بستانکار است و در قسمت حقوق صاحبان سهام ثبت می شود. هیئت مدیره هر سال موظف است تا 5 درصد از سود خالص شرکت را در اندوخته قانونی ذخیره کند.

بستن حساب ها در حسابداری - فینتو

چه زمانی برای بستن حساب ها مناسب است؟

به عنوان مثال مانده حساب برخی از مشتریان به دلایلی مانند عدم پرداخت بدهی یا عدم ادامه همکاری با شرکت یا ارائه تخفیف بابت مانده حساب در طی سال مالی بسته می شود یعنی مانده بدهی وی به مطالبات سوخت شده و یا سرفصل متناسب با آن منتقل می شود

نحوه محاسبه اندوخته قانونی به چه شکل است؟

طبق ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، به بخشی از سود خالص هر سال، عنوان ذخیره قانونی اطلاق می‌شود. بر اساس این قانون، به منظور اندوخته قانونی، لازم است تا معادل ۵% سود شرکت به صورت سالانه ذخیره شود تا مبلغ آن به میزان ۱۰% سرمایه رسانده شود. پس از برابر شدن مبلغ اندوخته قانونی با 10 درصد سرمایه شرکت، ضرورتی برای افزایش بیشتر آن وجود نداشته و به صورت اختیاری خواهد بود.

علاوه بر مطالب بیان شده، بر اساس ماده ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت، سود خالص پس از زیان‌های وارده شده در سال‌های گذشته، مبنای محاسبه اندوخته قانونی خواهد بود. به عبارتی، چنانچه شرکت دارای زیان انباشته باشد، مبنای محاسبه اندوخته قانونی را نباید سود خالص سال جاری قرار دهید، بلکه باید مواردی از قبیل زیان سنواتی از مبلغ سود خالص سال فعلی کاسته شود. در نهایت، لازم است تا به میزان یک بیستم مازاد تحت عنوان اندوخته قانونی لحاظ شود. خوب است بدانید که شما می‌توانید به صورت اختیاری سایر اندوخته‌های عمومی و احتیاطی را با توجه به تصمیم هیات مدیره در نظر بگیرید.

با توجه به مطالب بیان شده، میزان سود خالص قبل از کسر مالیات، مبنای محاسبه اندوخته‌ها، می‌باشد. مانده حساب‌های موقت به همراه حساب‌های دائمی، مستقیما به دوره مالی بعد انتقال می‌یابد. بدین منظور، باید از حساب “تراز اختتامیه” استفاده کنید. در واقع، کلیه حساب‌های دائم دارای مانده بستانکار، را به صورت بدهکار در نظر گرفته و به بستانکار کردن حساب تراز اختتامیه بپردازید. در نهایت باید به میزان مانده حساب‌های دارای بدهکاری، نسبت به بدهکار کردن تراز اختتامیه اقدام کنید. همچنین، بستانکار کردن کلیه حساب‌های دارای مانده بدهکاری، نیز باید انجام شود.

چگونگی بستن حسابها در حسابداری

چگونگی بستن حساب‌های دائمی

همانطور که می‌دانید حساب‌های دائمی عبارت است از همان دارایی‌، بدهی و میزان سرمایه شرکت که مانده آنها به سال بعد انتقال می‌یابد. به منظور بستن حساب‌های دائمی یا همان صدور سند اختتامیه، ضروری به نظر می‌رسد تا قبل از انجام آن، نسبت به شناسایی و ثبت میزان ذخیره مالیات، اندوخته و … اقدام کنید. لازم به ذکر است که برخی از این موارد، در بخش‌های قبلی مقاله توضیح داده شده است.

به منظور ثبت سند اختتامیه در شروع کار باید کلیه اسناد مالی تایید شوند. سپس، باید نسبت به بستن حساب‌های هزینه، درآمد و سود و زیان اقدام کنید. در مرحله بعدی، ثبت سند اختتامیه انجام می‌شود که برای این کار، شما باید از حساب تراز اختتامیه بهره بگیرید. در این مرحله لازم است تا کلیه حساب‌های دارای مانده بدهکار را بستانکار کنید. همچنین، لازم است تا به بدهکار کردن حساب تراز اختتامیه بپردازید. در نهایت، باید کلیه حساب‌های دارای بستانکاری، بدهکار و در همین راستا تراز اختتامیه بستانکار شود.

علاوه حساب‌های دائمی، مانده حساب سایر اندوخته‌ها هم باید مستقیما به دوره مالی بعدی انتقال یابند. بدین منظور، شما باید از حساب “تراز اختتامیه” بهره بگیرید. به عبارتی، باید حساب‌های دائم دارای بستانکاری را بدهکار کرده و در ادامه به بستانکار کردن حساب تراز اختتامیه بپردازید. در نهایت، باید به میزان مبلغ مانده حساب‌های دارای بدهکاری تراز اختتامیه، را بدهکار کنید. همچنین، همه حساب‌های دارای مانده بدهکاری، نیز باید بستانکار شوند.

در پایان لازم به ذکر است که به منظور افتتاح حساب‌های دائمی در شروع سال مالی، باید به گونه‌ای کاملا بر عکس بستن حساب‌ها در پایان سال اقدام کنید. این بدان معنی است که حساب‌های بستانکار شده در هنگام ثبت سند اختتامی، باید بدهکار شوند. همچنین، نیاز است تا حساب ترازنامه را بستانکار کنید. در نهایت، باید حساب‌های بدهکار در سند اختتامی، بستانکار و تراز افتتاحیه بدهکار شود.

شرکت خود را به بهترین شکل مدیریت کنید
هر مدیر خوب نیازمند ابزاری قدرتمند است تا بتواند مجموعه خود را به بهترین شکل مدیریت کند. مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو ابزاری قدرتمند است که می تواند به مدیران در کنترل کارمندان و محاسبه حقوق و دستمزد آنها کمک کند.
شما همیشه یک مدیر لایق هستید و باید بهترین ها برای شما باشد. با استفاده از نرم افزار حسابداری انلاین فینتو کار مدیریت خود را بسیار آسان تر کنید.

روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی

آموزش حسابداری در تبریز حسابرسی

روش بستن حساب ها و ثبهای پایانی موقت و دایمی در انتهای دوره مالی – به طور کلی می­توان گفت عملیات حسابداری دو نوع می باشد: یکی عملیات مربوط به رویدادهای طی دوره مالی و دیگری عملیات مربوط به پایان دوره مالی. بخش اول شامل مواردی از جمله جمع آوری اطلاعات رویداد­­های مالی، تجزیه و تحلیل کلیه معاملات و عملیات مالی، ثبت اسناد حسابداری رویداد‎‎­­­­­های مالی و انتقال اطلاعات ثبت شده از دفتر روزنامه به دفتر کل است. بخش دوم که موضوع این مقاله می باشد شامل بستن حساب­های موقت و حساب­های دائمی می­باشد. بخش دوم در پایان دوره مالی و یا بعد از پایان دوره مالی انجام می شود.

(توضیحات مقاله با این فرض می باشد که کلیه امور از قبیل ثبت اسناد، کنترل حساب، انبارگردانی، شناسایی هزینه استهلاک و … انجام شده است)

در ادامه مقاله، “بستن حساب­ها” و دلیل آن، زمان بستن حساب­ها و روش بستن حساب­ها توضیح داده می­شود:

منظور از بستن حساب چیست؟

“بستن حساب” به معنی صفر کردن مانده هر حساب می باشد. این کار با بستانکار کردن مانده نهایی حساب­­های دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب­های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام می شود.

در چه زمانی به بستن حساب­ها نیاز است؟

۱- طی دوره مالی:

به عنوان مثال مانده حساب برخی از مشتریان به دلایلی مانند عدم پرداخت بدهی یا عدم ادامه همکاری با شرکت یا ارائه تخفیف بابت مانده حساب در طی سال مالی بسته می شود یعنی مانده بدهی وی به مطالبات سوخت شده و یا سرفصل متناسب با آن منتقل می شود. به عنوان مثال آقای الف (مشتری شرکت) مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرکت بدهکار می­باشد و این مبلغ باید به عنوان تخفیف برای وی در نظر گرفته شده و حساب وی بسته شود. ثبت حسابداری مربوط به این رویداد به شرح زیر است:

تخفیفات فروش ۱/۰۰۰/۰۰۰

حساب­های دریافتنی تجاری / آقای الف ۱/۰۰۰/۰۰۰

۲- پایان دوره مالی:

این مورد که مفصل­ تر و پیچیده ­تر از بستن حساب­ها در طی دوره مالی می­باشد برای مشخص نمودن سود و زیان دوره مالی و هم چنین انتقال مانده حساب­های روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی دائم به دوره مالی بعدی و صدور سند افتتاحیه، انجام می­شود.

بستن حساب­ها در پایان دوره مالی با در نظر گرفتن نوع حساب­های موقت (سود و زیانی)، مخلوط و دائمی (ترازنامه­ای) انجام می­شود. برای بستن حساب­های پایان سال ابتدا باید مانده همه حساب­های موقت با یک حساب دائم بسته شود و پس از آن مانده همه حساب­های دائمی بسته شده و به عنوان افتتاحیه به دوره مالی بعدی منتقل شود.

نمونه حساب­­های موقت: برخی از حساب­های این گروه که مربوط به درآمد و هزینه­ها می­باشد شامل فروش، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه آب، هزینه تلفن و … است که در پایان دوره مالی مانده آن­ها بسته می­شود و به طور مستقیم به سال بعد منتقل نمی­شود.

نمونه حساب­های مخلوط: از جمله این نوع حساب­ها، پیش پرداخت اجاره و پیش دریافت درآمد می­باشد که شامل دو بخش موقت روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی و دائمی می­باشند. در پایان دوره مالی بخشی از آن به عنوان حساب موقت به حساب هزینه منظور می شود و بخش دیگر آن به عنوان حساب دائم به دوره مالی بعدی منتقل می شود.

نمونه حساب­های دائمی: برخی از حساب­های این گروه که شامل دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام می­باشد شامل موجودی نقد و بانک، حساب­های دریافتنی تجاری، سرمایه و … است که مانده آن­ها آنآدر پایان دوره مالی بسته شده و به طور مستقیم به دوره مالی بعد منتقل می­گردد.

چگونگی بستن حساب­های موقت در پایان سال:

جهت بستن این حساب‌ها باید از یک حساب موقت واسط به نام “خلاصه سود و زیان” استفاده کنیم.

مرحله اول – بستن حساب درآمد یا فروش:

مانده حساب درآمد/ فروش بدهکار و به همان مبلغ خلاصه سود و زیان بستانکار می­شود:

خلاصه سود و زیان ****

مرحله دوم – بستن حساب­ هزینه:

معادل جمع کل هزینه ها، خلاصه سود و زیان بدهکار و هزینه ها بستانکار می­شود:

خلاصه سود و زیان ****

هزینه حقوق و دستمزد ****

هزینه تعمیر و نگهداری ****

مرحله سوم- بستن حساب خلاصه سود و زیان:

پس از انجام دو مرحله فوق مانده حساب خلاصه سود و زیان باید به حساب “سود(زیان) انباشته” بسته شود.

نکته ۱: در برخی کتاب­ها و سایت­ها عنوان شده که حساب خلاصه سود و زیان مستقیما به حساب سرمایه بسته می­شود. در این خصوص در نظر داشته باشید خلاصه سود و زیان به حساب “سود(زیان) انباشته بسته می­شود و دلیل آن هم امکان گزارش گیری دقیق میزان سود یا زیان هر سال و هم چنین نیاز به ثبت صورتجلسه مجمع شرکت یا واحد اقتصادی در اداره ثبت شرکت ها در خصوص تغییر در سرمایه می­باشد و بدون انجام مراحل قانونی نمی­توان گردشی در حساب سرمایه ثبت نمود.

نکته ۲: مانده بستانکار حساب خلاصه سود و زیان نشان دهنده سود در سال مالی و مانده بدهکار نشان دهنده زیان در سال مالی می باشد.

ثبت بستن حساب خلاصه سود و زیان با فرض مانده بستانکار، با بدهکار کردن حساب خلاصه سود و زیان و بستانکار کردن حساب ” سود(زیان) انباشته ” انجام می­شود:

خلاصه سود و زیان ****

سود (زیان) انباشته ****

مرحله چهارم – بستن حساب­های دائمی در پایان سال:

پیش از بستن حساب های دائمی (صدور سند اختتامیه) ابتدا باید ذخیره مالیات، اندوخته قانونی و سایر موارد نیز شناسایی و ثبت گردد. روش انجام هر یک از موارد به این شرح می باشد:

روش محاسبه میزان مالیات:

بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ مالیات عملکرد معادل ۲۵% سود خالص می باشد. قبل از محاسبه ذخیره مالیات عملکرد باید با در نظر گرفتن قانون مالیات های مستقیم مواردی از قبیل درآمدهای معاف از مالیات و همچنین هزینه های مربوط به درآمدهای معاف از مبلغ سود کنار گذاشته شود و همچنین سایر موارد نیز رعایت گردد.

با فرض اینکه اینکه میزان سود سال مربوطه معادل ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد مالیات متعلقه به شرح زیر محاسبه و ثبت حسابداری آن انجام می شود:

۷۵/۰۰۰/۰۰۰ = ۲۵% * ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

سود (زیان) انباشته ۷۵/۰۰۰/۰۰۰

ذخیره مالیات عملکرد ۷۵/۰۰۰/۰۰۰

نکته: میزان ذخیره در نظر گرفته شده به صورت علی الحساب می باشد و مبلغ دقیق آن پس از رسیدگی به اسناد و مدارک توسط سازمان امور مالیاتی مشخص می شود.

روش محاسبه اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها:

اندوخته قانونی بخشی از سود خالص هر سال می باشد که طبق ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت باید به عنوان ذخیره قانونی در نظر گرفته شود. طبق قانون تجارت باید هر ساله معادل ۵%سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا میزان آن به ۱۰%سرمایه برسد. پس از اینکه مقدار اندوخته قانونی با ۱۰% سرمایه شرکت برابر شد الزامی به ذخیره مقدار بیشتر وجود ندارد و اختیاری می باشد.

نکته: طبق ماده ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای می باشد. بنابراین ، در روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی ) دارد ، تنها ، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود .

سایر اندوخته ها:

در نظر گرفتن سایر اندوخته ها مانند اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری و در صورت تصمیم هیات مدیره انجام می گیرد . این اندوخته ها نیز از سود خالص و مطابق مصوبه هیات مدیره در نظر گرفته می شوند.

با در نظر گرفتن سود ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی در مثال پیشین و میزان اندوخته قانونی معادل ۵% سود خالص و اندوخته احتیاطی معادل ۱۰% سود خالص ثبت حسابداری مربوطه به شرح زیر می باشد:

سود (زیان) انباشته ۴۵/۰۰۰/۰۰۰

اندوخته قانونی ۱۵/۰۰۰/۰۰۰

اندوخته احتیاطی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

نکته: مبنای محاسبه اندوخته ها، میزان سود خالص قبل از کسر ذخیره مالیات می باشد.

مانده این حساب‌ها به همراه سایر حساب های دادئمی به صورت مستقیم به دوره مالی بعد منتقل می‌شود. برای این کار از حساب “تراز اختتامیه” استفاده می‌کنیم. بدین صورت که تمام حساب‌های دائم که دارای مانده بستانکار هستند را بدهکار کرده و حساب تراز اختتامیه را بستانکار می‌کنیم. سپس تراز اختتامیه را معادل مانده حساب­های با مانده بدهکار، بدهکار می کنیم و همه حساب­های دارای مانده بدهکار را بستانکار می‌کنیم:

سود (زیان) انباشته *****

حساب­های پرداختنی تجاری *****

سایر حساب­های پرداختنی *****

موجودی نقد و بانک *****

حساب­های دریافتنی تجاری *****

سایر حساب­های دریافتنی *****

بستن حسابها

چگونگی ثبت سند افتتاحیه در سال مالی جدید:

انجام این کار دقیقا بر عکس بستن حساب­های دائمی در پایان سال می­باشد با این تفاوت که باید به جای حساب “تراز اختتامیه” از حساب “تراز افتتاحیه” استفاده نمود.

نکته:حساب­ “تراز اختتامیه” در پایان دوره مالی و حساب “تراز افتتاحیه” در ابتدای دوره مالی ایجاد و با توجه به گردش برابر حساب­های بدهکار و بستانکار در سند اختتامیه و افتتاحیه، در همان زمان هم بسته می­شوند. البته اجباری برای استفاده از این سرفصل­ها وجود ندارد و می توان در زمان بستن حساب­های پایان دوره مالی­، همه حساب­های بستانکار را بدهکار نمود و در آرتیکل مقابل همه حساب­های بدهکار را بستانکار نمود.­

pdf مطالب اضافی در مورد این مطب : کلیک کنید

#روش بستن حساب ها و ثبهای پایانی موقت و دایمی در انتهای دوره مالی

موسسه حسابداری و حسابرسی نوین تراز تبریز آماده ارایه خدمات مالی و حسابداری و آموزش اصولی و عملی حسابداری و دوره های کاآموزی حسابداری در شهر تبریز . تلفن : ۳۳۲۵۰۰۵۴- ۰۴۱

بستن حسابها در پایان دوره مالی

بستن حسابها در پایان دوره مالی

انجام امور حسابداری، دارای مراحلی می باشد که هر کدام از آنها از اهمیت خاصی برخوردار است و هر کدام زمان و شرایط خاص خود را می طلبد. زمانی که دیتاها و اطلاعات مالی به صورت خام به سیستم وارد می شوند، تا زمانی که به شکل گزارش نهایی ساخته می شوند، عملیات های مختلفی روی آنها صورت می گیرد که هدف هر کدام از این عملیات مشخص می باشد.

برخی از این عملیات، در ابتدای دوره و برخی در طول دوره مالی صورت می گیرند و سپس برخی از آنها نیز در پایان سال مالی مورد بررسی قرار می گیرند که این فعالیت ها به بستن حساب ها در پایان دوره مالی شهرت یافته اند.

مفهوم بستن حساب ها:

فرآیند حسابداری متشکل از حساب های زیادی می باشد که در پایان دوره مالی، تمامی آنها بایستی صفر شوند. یعنی حساب های مانده بدهکار، بستانکار شوند و همچنین حساب های مانده بستانکار، بدهکار گردند. این فرآیند در حسابداری به فرآیند بستن حساب ها در پایان دوره مالی معروف می باشد که به وسیله آن تمامی حساب ها صفر می گردند.

انجام این امر باعث می گردد که یک صورت کلی از حساب های مالی شرکت و سازمان در اختیار مدیران آن قرار گیرد و به راحتی بتوانند در روند کسب و کار سال های آتی برای اخذ تصمیمات بهتر از آنها استفاده نمایند.

تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها:

در حسابداری 3 نوع حساب دائمی، موقت و مخلوط تعریف شده اند که در شرایط لازم هر کدام از آنها باید بسته شوند. البته باید خاطر نشان کرد که حساب های مخلوط، تحت شرایطی به حساب های دائم یا موقت تبدیل می شوند و در انتهای سال مالی، تنها حساب های موقت و دائم بسته می شوند.

بستن حساب های مالی تنها مختص پایان سال نمی باشد و ممکن است در طول سال نیز بنا به دلایلی این اقدام صورت گیرد مثلا در صورتی که برخی از مشتریان باقیمانده بدهی خود را پرداخت نکرده باشند و حساب آنها نیمه کاره مانده باشد. بنابراین شرکت با بستن حساب وی در واقع مطالبه خود را جز معوقات سوخت شده قرار می دهد.

اما در پایان دوره مالی به منظور مشخص شدن میزان سود و زیان و انتقال بعضی از حساب ها به سال مالی بعد، حسابداران اقدام به بستن حساب ها می کنند که حساب های موقت بسته شده و حساب های دائمی نیز پس از بسته شدن به سال مالی بعد انتقال می یابند.

تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها دارای چرخه زیر می باشد:

 • جمع آوری و طبقه بندی دقیق اطلاعات مالی با جزئیات
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و ارزیابی آنها شامل دفتر روزنامه و دفتر کل
 • آماده کردن تراز آزمایشی
 • برطرف کردن اشتباهات و اصلاح و تعدیل دفاتر
 • تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده
 • تهیه صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه
 • بستن حساب های موقت
 • تهیه تراز اختتامیه
 • تهیه ترازنامه شرکت و بستن حساب های دائمی و انتقال به سال مالی بعد

حساب هایی که باید اصلاح شوند:

 • اصلاح حساب پیش پرداخت اجاره
 • اصلاح حساب موجودی ملزومات
 • اصلاح حساب پیش دریافت حق الزحمه خدمات
 • ثبت هزینه آب و برق پرداخت نشده
 • ثبت حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 • ثبت درآمد تحقق یافته ثبت نشده
 • ثبت استهلاک مربوط به دارایی ها

موسسه مشاوران مطالعه مقاله قوانین مورد نیاز برای حسابدار موفق را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

بستن حساب های موقت

بستن حساب های موقت

بستن حساب های موقت:

حساب های موقت در حقیقت در پایان سال مالی مورد نظر بسته می شوند، اما به سال مالی بعدی انتقال نمی یابند. این حساب ها، انواع درآمدها، هزینه ها و برداشت وجوه را شامل می شوند که طی مراحل زیر بسته می شوند:

مرحله 1، بستن حساب درآمد: برای بستن حساب های موقت از حساب خلاصه سود و زیان استفاده می شود که در این حالت حساب درآمد، بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان، بستانکار می گردد.

مرحله 2، بستن حساب هزینه ها: پس از محاسبه نمودن جمع هزینه ها، حساب سود و زیان، با جمع هزینه ها بدهکار می شوند و پس از آن، تمام حساب های هزینه و حساب های مربوط به آن نیز بستانکار می گردند.

مرحله 3، بستن حساب خلاصه سود و زیان: پس از نهایی شدن صورت حساب سود و زیان، اگر مانده آن بستانکار باشد، بدهکار می گردد و حساب سرمایه بستانکار می شود که اصطلاحا سود نامیده می شود و اگر مانده حساب سود و زیان بدهکار گردد، بستانکار می شود و سرمایه نیز بدهکار می شود که در این حالت حساب سود و زیان، زیان نامیده می شود.

مرحله 4، بستن حساب برداشت: در این مرحله که مرحله آخر است، بستن حساب های موقت حساب سرمایه صورت می گیرد که بدهکار می گردد و حساب برداشت، بستانکار می شود.

نکته: حساب سرمایه بایستی با مانده حساب برداشت، بدهکار و برابر شود.

بستن حساب های دائمی:

در ایران بر اساس قوانین و مقرارت موجود در کشور، استفاده از دفاتر ناتمام سال های قبل برای ثبت عملیات مالی سال آتی ممنوع می باشد. در این خصوص شرکت ها بایستی برای هر سال مالی، دفاتر جدیدی را به منظور نگهداری حساب های خود ثبت روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی و پلمپ نمایند.

نقل و انتقال مستقیم مانده حساب های دائمی از یک سال به سال بعد عملی نیست و برای این کار از دو حساب واسطه به نام های تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه برای نقل مانده حساب ها به دفاتر سال بعد استفاده می گردد.

انواع صورت های مالی:

در حسابداری صورت های مالی به چند دسته تقسیم می شوند که در زیر به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود:

 • ترازنامه
 • صورت حساب سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع

انواع دارایی:

دارایی ها در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به چند دسته تقسیم می شوند که در زیر به آنها اشاره می شود:

دارایی های ثابت:

دارایی هایی هستند که در یک مدت زمان کوتاه و 1 ساله به وجه نقد تبدیل نمی شوند اما به طور مستقیم در فرایند تولید نقش دارند و بدون حضور آنها تولیدی صورت نخواهد گرفت.

این دارایی ها به مرور زمان مستهلک شده و از ارزش آنها کاسته می شود. دارایی های ثابت دارای دو نوع مشهود و نا مشهود هستند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

دارایی های مشهود:

 • ماشین آلات
 • تجهیزات
 • لوازم
 • ساختمان محل شرکت

دارایی های نامشهود:

دارایی های جاری:

به دارایی هایی گفته می شود که در یک بازه 1 ساله و یا کوتاه تر به وجه نقد تبدیل می شوند که به آنها دارایی های در گردش نیز می گویند.

 • وجه نقد موجود در حساب بانک شرکت های کوتاه مدت
 • اسناد دریافتی قابل فروش

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله ماهیت حساب ها را به شما پیشنهاد می کنیم.

آموزش بستن حساب‌های موقت + مثال

در پایان سال مالی، واحدهای تجاری باید مانده حساب‌های موقت را برای انتقال به دوره مالی بعد صفر کنند که به این کار، بستن حساب‌ها می‌گویند. در بستن حساب‌ها باید بین حساب‌های موقت و حساب‌های دائمی تمایز قائل شویم.

بستن حساب‌ها

حساب‌های موقت فقط مربوط به دوره مالی مشخص و شامل تمام حساب‌های صورت سود و زیان و حساب برداشت مالک می‌باشند و کلیه حساب‌های موقت در پایان سال مالی بسته می‌شوند.

در مقابل، حساب‌های دائمی مربوط به یک یا چند دوره مالی آینده هستند و شامل تمام حساب‌های صورت‌وضعیت مالی (ترازنامه) هستند و حساب‌های دائمی دوره به دوره بسته نمی‌شود و مانده‌حساب‌های دائمی باید به دوره مالی بعد منتقل شوند.

تصویر زیر حساب‌های هر دسته را مشخص می‌کند.

جدول حساب‌های موقت و دائمی

ثبت بستن حساب‌های موقت

در پایان دوره مالی، مانده‌حساب‌های موقت (درآمد، هزینه، سود خالص یا زیان خالص، برداشت ) را از طریق ثبت بستن حساب‌ها، به‌حساب سرمایه منتقل می‌شوند. صورت تغییرات در حقوق مالکانه نتیجۀ بستن حساب‌های موقت را نشان می‌دهد.

با بستن حساب‌های موقت ماندۀ آنها صفر می‌شود و این حساب‌ها آمادۀ جمع‌آوری داده‌ها در دوره مالی بعدی جدا از داده‌های دوره‌های قبلی می‌شوند.

بستن حساب‌های موقت در دفتر روزنامه و دفتر کل ، مرحله‌ای ضروری در چرخه حسابداری است.

بستن حساب‌های موقت پس از تهیه صورت‌های مالی انجام می‌شود. برخلاف مراحل چرخه‌ حسابداری که قبلاً گفتیم، واحدهای تجاری معمولاً بستن حساب‌های موقت را فقط در پایان سال مالی انجام می‌دهند. بنابراین، حساب‌های موقت شامل تمام گردش حساب دوره مالی می‌شوند.

برای بستن حساب‌های موقت می‌توان حساب‌های صورت سود و زیان را مستقیماً به‌حساب سرمایه بست ولی انجام این کار منجر به ثبت جزئیات بیش‌از‌حد در حساب سرمایه می‌شود.

به همین دلیل شرکت‌ها حساب‌های درآمد و هزینه را به‌حساب موقت دیگری به نام حساب روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی خلاصه سود و زیان می‌بندند. سپس سود خالص یا زیان خالص حاصل از حساب خلاصه سود و زیان را به‌حساب سرمایه منتقل می‌کنند.

حساب خلاصه سود و زیان فقط به‌طور موقت در طول فرآیند بستن حساب‌های موقت باز و بسته می‌شود و در هیچ زمان دیگری از حساب خلاصه سود و زیان استفاده نمی‌شود.

ثبت بستن حساب‌های موقت ابتدا در دفتر روزنامه انجام و سپس به حساب‌ها در دفتر کل منتقل می‌شوند.

عموماً اطلاعات مورد‌نیاز برای ثبت بستن حساب‌های موقت، مستقیماً از مانده‌حساب‌های دفتر کل تهیه می‌شود. می‌توان هر حساب را جداگانه به حساب خلاصه سود و زیان بست، اما چهار ثبت زیر نتیجه بهتری را نشان می‌دهد:

 1. هر حساب درآمد را به میزان مانده آن بدهکار کنید و حساب خلاصه سود و زیان به مبلغ جمع کل درآمدها بستانکار کنید.
 2. حساب خلاصه سود و زیان را به مبلغ جمع کل هزینه‌ها بدهکار کنید، و هر حساب هزینه را به میزان مانده آن بستانکار کنید.

3.اگر سود خالص داشته باشیم، حساب خلاصه سود و زیان را بدهکار و حساب سرمایه را به مبلغ سود خالص بستانکار کنید.

اگر زیان خالص داشته باشیم (بیشتر بودن هزینه‌ها از درآمدها)، حساب خلاصه سود و زیان را بستانکار و حساب سرمایه را به مقدار زیان خالص بدهکار کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.