شاخص‌های تاخیری یا به تعویق افتاده


آیا تجویز شیمی‌درمانی بلافاصله یا با تاخیر برای نشانه‌ها، طول عمر را برای فرد مبتلا به سرطان کولورکتال درمان‌ناپذیر بدون نشانه‌ها طولانی می‌کند؟

ما یک مرور سیستماتیک را برای بررسی این موضوع انجام دادیم که افراد مبتلا به سرطان کولورکتال، بدون نشانه‌ها، که در آن سرطان به بخش متفاوتی از بدن گسترش پیدا کرده (متاستاز یافته)، زمانی که شیمی‌درمانی را بلافاصله دریافت کنند یا منتظر بمانند تا نشانه‌های مرتبط با بیماری تظاهر پیدا کند (شیمی‌درمانی تاخیری)، عمر طولانی‌تر خواهند داشت و کیفیت زندگی آنها حفظ خواهد شد یا خیر؟

پیشینه

یک فرد از پنج فرد مبتلا به سرطان کولورکتال علاج‌ناپذیر است. برای آنها بهترین درمان شیمی‌درمانی تسکینی است. شیمی‌درمانی می‌تواند موجب عوارض جانبی نظیر اسهال یا نارسایی کبدی شود. اگر فرد مبتلا به سرطان کولورکتال غیر-قابل درمان تشخیص داده شود، اما هنوز هیچ نشانه‌ای بروز نکرده باشد، یک استراتژی مداخله‌ای امکان‌پذیر می‌تواند شیمی‌درمانی تاخیری باشد تا زمانی که نشانه‌ها ظاهر شوند، تا از عوارض جانبی و ناراحتی برای فردی که درمان را دریافت می‌کند، اجتناب شود.

ما می‌خواستیم بررسی کنیم که به تاخیر انداختن درمان شیمی‌درمانی، تاثیرگذار بر بقا و سایر پیامدهای مرتبط، مانند سمیّت و کیفیت زندگی، در مقایسه با شروع فوری شیمی‌درمانی است یا خیر.

ویژگی‌های مطالعه

ما سه کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده را وارد کردیم. در این کارآزمایی‌ها، افراد مبتلا به سرطان کولورکتال علاج‌ناپذیر، بدون نشانه‌ها، شیمی‌درمانی را فوری دریافت کردند (گروه استاندارد) یا شیمی‌درمانی آنها به تاخیر افتاد (گروه مداخله). در مجموع، تعداد 176 شرکت‌کننده در گروه‌های استاندارد و 175 شرکت‌کننده در گروه‌های مداخله وجود داشت.

نتایج کلیدی

داده‌های موجود به ما اجازه دادند تا تجزیه‌وتحلیل‌ها را برای بقای کلی (overall survival; OS) و سمیّت‌ها کامل کنیم. شرکت‌کنندگان مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک، علاج‌ناپذیر بدون نشانه‌ها، که شیمی‌درمانی را فوری دریافت کردند، طولانی‌تر از کسانی که شیمی‌درمانی آنها تا زمان بروز نشانه‌ها به تاخیر افتاد، زندگی نکردند. برای معیارهای سمیّت‌ها، یافته‌های ما به دلیل داده‌های پراکنده فقط از دو کارآزمایی و تعداد کم شرکت‌کنندگان قطعی نبودند. داده‌های کافی برای مقایسه دیگر پیامدهای مورد نظر، مانند کیفیت زندگی، بقای بدون پیشرفت بیماری (طول زمان در طول و بعد از درمان که فرد با این بیماری زندگی می‌کند، اما بدتر نمی‌شود) و سازگاری با شیمی‌درمانی (یک شرکت‌کننده قادر به تکمیل رژیم شیمی‌درمانی بود) موجود نبود.

کیفیت شواهد

بر اساس داده‌های بسیار پراکنده و عدم قطعیت شواهد، ما قادر به تعیین این مساله نبودیم که تفاوتی در بقای کلی و سایر پیامدهای مهم در افراد مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک و درمان‌ناپذیر که شیمی‌درمانی را فورا دریافت کرده‌اند یا پس از بروز نشانه‌ها آن را دریافت کرده بودند، وجود دارد یا خیر.

بر اساس تعداد محدودی از کارآزمایی‌ها، داده‌های بسیار پراکنده و عدم قطعیت شواهد، این مرور نتوانست تعیین کند که تفاوتی در بقای کلی یا دیگر پیامدهای مرتبط از نظر بالینی، بین شیمی‌درمانی فوری یا تاخیری در افراد مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک، درمان‌ناپذیر و بدون نشانه وجود دارد یا خیر. نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند.

برای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک، درمان‌ناپذیر و بدون نشانه، درمان تسکین‌دهنده و سیستمیک را می‌توان سریعا شروع کرد یا می‌توان تا زمان بروز نشانه‌های مربوط به بیماری آن را به تاخیر انداخت. مزیت بقای بالقوه با آغاز درمان تسکین‌دهنده و سیستمیک بلافاصله پس از تشخیص بیماری در برابر عوارض جانبی بالقوه در حال حاضر تحت بحث و بررسی قرار داد و در این مرور مورد بررسی قرار گرفت.

ارزیابی تاثیرات انجام فوری در برابر تاخیری شیمی‌درمانی، با یا بدون درمان هدفمند، بر بقای کلی، سمیّت، کیفیت زندگی، بقای بدون پیشرفت بیماری و سازگاری با شیمی‌درمانی برای افراد مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک، درمان‌ناپذیر و بدون نشانه.

ما CENTRAL؛ 2018، شماره 8؛ MEDLINE Ovid؛ Embase Ovid؛ PsycINFO؛ پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت و Clinicaltrials.gov را از زمان آغاز به کار تا 23 آگوست 2018 جست‌وجو کردیم. محدویت‌هایی در زبان یا تاریخ انتشار اعمال نکردیم. فهرست منابع همه مطالعات وارد شده را برای شناسایی کارآزمایی‌هایی که احتمالا از جست‌وجوهای الکترونیکی یافت نشدند، جست‌وجو کردیم.

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده، که به ارزیابی شیمی‌درمانی فوری در برابر تاخیری در افراد مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک، درمان‌ناپذیر و بدون نشانه پرداخته بودند.

پروسیجرهای استاندارد روش‌شناسی را بر اساس توصیه‌های کاکرین و گروه سرطان کولورکتال در کاکرین به کار بردیم. دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعاتی را که در جست‌وجوهای منابع علمی شناسایی شدند، مرور کردند، کارآزمایی‌های مرتبط را انتخاب و داده‌ها را استخراج‌ کردند و خطر سوگیری (bias) مطالعات وارد شده را مورد بررسی قرار دادند. از ابزار کاکرین برای ارزیابی خطر سوگیری، نرم‌افزار Review Manager 5 برای متاآنالیز، رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای ارزیابی کیفیت شواهد و نرم‌افزار GRADEpro GDT برای توسعه جدول «خلاصه یافته‌ها» استفاده کردیم.

ما سه کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده (351 شرکت‌کننده) را وارد کردیم که به ارزیابی شیمی‌درمانی فوری در برابر تاخیری در افراد مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک، درمان‌ناپذیر، و بدون نشانه پرداخته بودند. ارائه شیمی‌درمانی فوری در برابر تاخیری ممکن است تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در بقای کلی ایجاد کند (نسبت خطر (HR): 1.17؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.93 تا 1.46؛ 3 مطالعه؛ 351 فرد؛ شواهد با کیفیت پائین). برای سمیّت، ارائه شیمی‌درمانی فوری در برابر تاخیری ممکن است تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در خطر تهوع و استفراغ درجه 3 یا 4، (خطر نسبی (RR): 0.84؛ 95% CI؛ 0.31 تا 2.25؛ 2 مطالعه؛ 140 فرد؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین)، استوماتیت (stomatitis) (RR: 1.10؛ 95% CI؛ 0.47 تا 2.55؛ 2 مطالعه؛ 140 فرد؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین) یا اسهال (RR: 0.69؛ 95% CI؛ 0.34 تا 1.40؛ 2 مطالعه؛ 140 فرد؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین) ایجاد کند. ما مطمئن نیستیم که شیمی‌درمانی تاخیری تفاوتی در کیفیت زندگی (شواهد با کیفیت بسیار پائین)، بقای بدون پیشرفت بیماری (شواهد با کیفیت پائین)، یا سازگاری با شیمی‌درمانی (شواهد با کیفیت پائین) ایجاد می‌کند یا خیر، زیرا داده‌های کافی برای تجمیع برای این پیامدها نداشتیم.

شاخص پیشرو و تأخیری در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

شاخص پیشرو و تأخیری

اندیکاتورهای معاملاتی را می توان بر اساس نوع اطلاعاتی که می دهند و سرعت پاسخ دهی آنها به تغییرات قیمت، به عنوان اندیکاتورهای پیشرو، اندیکاتورهای تأخیری یا حتی هر دو دسته بندی کرد. شاخص پیشرو و تأخیری را در ادامه بیشتر بشناسید.

درک نحوه عملکرد آنها به شما کمک می کند تا در طول فرآیند تحلیل تکنیکال، بتوانید با بهترین راه و زمان استفاده از شاخص های خاص در بازار آشنا باشید.

این اطلاعات همچنین می تواند به شما کمک کند تا رویدادهای بازار را بر اساس شاخص هایی که استفاده می کنید بهتر تفسیر کنید. در ادامه این راهنما همراه ما باشید تا با شاخص های پیشرو و تأخیری بیشتر آشنا شویم و مزایای استفاده از آنها را بررسی کنیم.

شاخص های پیشرو و تأخیری چیست؟

اندیکاتورهای پیشرو و تأخیری اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که به معامله گران ارزهای دیجیتال برخی از سیگنال هایی مبنی بر این که در آینده چه اتفاقی می تواند در بازار بیفتد یا آنچه قبلاً اتفاق افتاده است را ارائه می دهند. هر دوی این اندیکاتورها اطلاعاتی را از بازار در اختیار معامله گران قرار می دهند تا آنها بتوانند تصمیم های معاملاتی خود را با دقت بیشتری اخذ کنند و قبل از شروع معامله، راهنمایی هایی را در اختیار داشته باشند. تفاوت عمده بین این دو اندیکاتور زمان سیگنالی است که آنها ارائه می دهند.

شاخص های پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو اندیکاتورهایی هستند که نشان می دهند قیمت ممکن است به کدام سمت حرکت کند. این اندیکاتورها از داده های قیمت برای پیش بینی حرکات آتی قیمت استفاده می کنند.

شاخص های پیشرو می توانند به شما کمک کنند تا بتوانید سریع تر از روندهای بازار آگاه شوید و همچنین نقاط ورود و خروج مطلوبی را معاملات به شما نشان می دهند. این اندیکارتور ها اغلب برای تجزیه و تحلیل تکنیکال به کار گرفته می شوند، زیرا به شما کمک می کنند تا بتوانید بهتریم نقاط ورود به معاملات را پیدا کنید.

شاخص های تأخیری

اندیکاتورهای تأخیری به دلیل اینکه از روندهای بازار پیروی می کنند به عنوان اندیکاتورهای دنبال کننده روند نیز شناخته می شوند. این شاخص‌ها فقط بر داده‌ های تاریخی تمرکز ‌دارند و این که چه اتفاقی ممکن است در بازار بیفتد را نشان نمی‌ دهند. این اندیکاتورها از میانگین داده های قیمت گذشته برای آگاه کردن معامله گران از اتفاقات بازار استفاده می کنند.

5 نمونه از شاخص های پیشرو و تأخیری

برای درک بهتر نحوه عملکرد این شاخص های تحلیل تکنیکال، به مثال های زیر توجه کنید.

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می شوند. این اندیکاتور می تواند به شما در تعیین نقطه ورود معامله، توقف ضرر و کسب سود کمک کند.

اصلاح فیبوناچی نوعی سیگنال معاملاتی است که خیلی از معامله گران از آن برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده می کنند و در بازارهای مالی، یک سیگنال پر طرفدار است.

سطح بازیابی فیبوناچی

معامله ‌گرانی که از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده می ‌کنند، در زمان هایی که قیمت شروع به کاهش می کند و یا روند صعودی قیمت در حال تبدیل به روند نزولی باشد، خط اصلاح را ترسیم می ‌کنند تا آخرین نوسان مربوط به بالا و پایین را به هم متصل کنند.

انجام این کار به آنها کمک می کند تا سطوح حمایت نامرئی را در بازار ببینند، همچنین استفاده از این روش، تشخیص اینکه قیمت در کجا ممکن است معکوس شود و روند صعودی ادامه یابد را نیز آسان می کند.

کندل استیک های باز، بسته، بالا و پایین، قیمت بازار را در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد. هر کندل دارای اطلاعات خاصی است و یک معامله گر آموزش دیده و حرفه ای، این اطلاعات را درک می کند و از آنها برای یافتن راه خود در بازار استفاده می کند. به عبارت دیگر، هر کندل تصویری قابل درک از عملکرد قیمت را ارائه می دهد.

می‌توانید از طول فتیله‌ های کندل، بدنه کندل استیک و نزولی یا صعودی بودن آن برای تعیین اینکه در بازار چه اتفاقی می ‌افتد و یا چه اتفاقی خواهد افتاد، استفاده کنید. الگوهای رایج کندل استیک شامل دوجی ها، کندل استیک های مرد آویزان، چکش ها و میله های pin است.

  • اندیکاتور تأخیری: میانگین های متحرک

میانگین های متحرک روند و جهت بازار ارزهای دیجیتال را مشخص می کنند. اطلاعات مربوط به میانگین متحرک با استفاده از نقاط قبلی قیمت، یعنی داده های تاریخی بازار تولید می شوند.

خطوط میانگین متحرک هنگام عبور از قسمت های مختلف بازار باعث ایجاد سیگنال های خرید و فروش می شوند، با این حال، معامله گران نمی توانند برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود به آنها اعتماد کنند.

چرا که خطوط میانگین متحرک نسب به حرکات قیمت کمی تاخیر دارند، درواقع تنها زمانی خطوط میانگین متحرک سیگنال ‌های خرید یا فروش را نشان می ‌دهند که حرکت قیمت مدتی قبل از آن شروع شده باشد و از همین رو، هر پاسخی که به میانگین متحرک دهید نسبت به روند بازار تاخیر دارد.

  • شاخص پیشرو و تأخیری: باندهای بولینگر

باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک تشکیل شده‌ اند که به‌عنوان یک باند میانی و یک باند بالا و پایین عمل می ‌کنند و مشخص کننده این هستند که قیمت به طور نسبی در کجای این باندها واقع شده است.

معامله گران باند بالا را یک موقعیت خرید اشباع شده و باند پایین را یک موقعیت فروش اشباع شده در نظر می گیرند. بنابراین، زمانی که بازار نزدیک یا پایین ‌تر از باند پایین است، خرید می ‌کنند و زمانی که نزدیک یا بالاتر از باند بالایی است، می ‌فروشند.

باندهای بولینگر، درست مانند اندیکاتور RSI که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد، ذاتاً اندیکاتورهای تأخیری هستند زیرا پس از حرکت قیمت حرکت می کنند.

آنها فقط به حرکت قیمت واکنش نشان می دهند. با این حال، باندهای بیرونی می توانند به عنوان شاخص های پیشرو نیز عمل کنند، چرا که نشان می دهند قیمت در چه زمان هایی معکوس می شود.

  • شاخص پیشرو و تأخیری : شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI)، یکی دیگر از شاخص ‌هایی است که ذاتا تأخیری می باشد و به معامله‌ گران نشان می دهد که چه زمانی بازار از نظر خرید یا فروش اشباع شده است. RSI بین 0 تا 100 در نوسان است که معمولاً در یک دوره 14 روزه محاسبه می شود.

مقیاس بالای 70 اشباع خرید در نظر گرفته می شود و مقیاس زیر نشان دهنده30 اشباع فروش می باشند. RSI همچنین اطلاعاتی در مورد اینکه کدام معامله گران کنترل بازار را در دست دارند نیز می دهد. معامله گران معمولا مقیاس بالای 50 را به عنوان بازار خریداران و زیر 50 را به عنوان بازار فروشندگان در نظر می گیرند.

مشکل اصلی در مورد RSI، این است که در RSI هم درست مانند سایر اندیکاتورهای تأخیری، سیگنال ها معمولا دیر به دست می آیند. درواقع بازار حرکت خود را قبل از اینکه در نمودار RSI منعکس شود، انجام داده است و از همین رو شما تنها می توانید از داده های گذشته استفاده نمایید.

از طرفی، RSI همچنین می تواند به عنوان یک شاخص پیشرو عمل کند و به معامله گران نشان دهد که چه اتفاقی ممکن است در بازار بیفتد. بیایید کمی با واگرایی RSI آشنا شویم؛ واگرایی RSI نشان دهنده این است که روند فعلی شتاب شاخص‌های تاخیری یا به تعویق افتاده خود را از دست داده است و احتمال تغییر روند وجود دارد.

این موضوع می تواند به عنوان یک علامت هشدار اولیه در نظر گرفته شود و به معامله گران نشان دهد که یک برگشت احتمالی قریب الوقوع است.

در مورد واگرایی RSI باید بدانید که RSI قبل از اینکه در قیمت منعکس شود، تغییری را در حرکت بازار نشان می دهد، بنابراین، می توان گفت که از این جهت به عنوان یک شاخص پیشرو عمل می کند.

نحوه استفاده از شاخص های تأخیری و پیشرو

طبق بررسی های انجام شده تا به اینجا، دریافتیم که برخی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال به عنوان اندیکاتورهای پیشرو و برخی دیگر به عنوان اندیکاتورهای تأخیری عمل می کنند، در حالی که برخی دیگر بسته به نحوه تفسیر آنها، هر دو شاخص پیشرو و تأخیری هستند.

بعضی از معامله گران هنگام معامله از ترکیبی از شاخص های پیشرو و تأخیری استفاده می کنند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از اندیکاتورهای پیشرو، معامله با خطوط اصلاح فیبوناچی، خطوط حمایت و مقاومت، تفسیر انواع کندل استیک و هر اندیکاتور پیشرو که مفید می دانند استفاده کنند.

هر یک از این روش ها عمدتاً می توانند کاربردی باشند، زیرا انتخاب نحوه استفاده از آنها به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

اکنون که می دانید شاخص های پیشرو و تأخیری چگونه کار می کنند، می توانید اطلاعات نمودار را به راحتی تفسیر کنید و آن را با استراتژی معاملاتی خود هماهنگ کنید.

به شاخص‌های تاخیری یا به تعویق افتاده عنوان مثال، با داشتن اطلاعات کافی در مورد شاخص های پیشرو و تأخیری می دانید زمانی که میانگین متحرک سیگنال خرید را نشان می دهد، احتمالا برای ورود به معامله خرید دیر باشد چرا که میانگین متحرک یک شاخص تأخیری است و برای تعیین نقاط ورود و خروج معامله انتخاب خوبی نیست.

از سوی دیگر، شاخص های تأخیری هنگام بررسی داده های تاریخی و چگونگی حرکت قیمت ها در طول زمان مفید هستند. با این حال، هیچ اطلاعاتی در مورد پیش بینی حرکت آینده قیمت و رویدادهای بازار در اختیار شما قرار نمی دهند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که از هیچ اندیکاتوری نباید به تنهایی و به عنوان یک اندیکاتور مستقل استفاده نمایید. شما باید آن را با ابزارهای دیگر ترکیب کنید تا بتوانید با در نظر گرفتن سایر جنبه های بازار، تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید.

از ابزارهای معاملاتی در کنار هم استفاده کنید !

با درک اینکه شاخص های پیشرو و تأخیری چگونه کار می کنند، به جرئت می توان گفت که هر دو اندیکاتور ابزار لازم برای انجام یک معامله موفق هستند. انتخاب نحوه استفاده از آنها فقط به عملکرد و استراتژی شما بستگی دارد. با این حال، نمی ‌توان انکار کرد که دانستن نحوه عملکرد آنها و نحوه تفسیر داده ‌هایی که ارائه می ‌دهند، برای شما در هنگام انجام تجزیه و تحلیل بازار یک مزیت خواهد بود.

اندیکاتورهای پیشرو و پسرو چگونه به تحلیل بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند؟

اندیکاتورهای پیشرو و پسرو از جمله مشهورترین ابزارهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال هستند. اندیکاتورهای پیشرو (Leading) و اندیکاتورهای پسرو یا تأخیری( Lagging) از دسته ابزارهایی هستند که برای پیش‌بینی و ارزیابی کلی از یک بازار کاربرد دارند. می‌توان گفت که اغلب اندیکاتورها با توجه به نوع کاراکتر و رفتار در یکی از این دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. در ادامه بیشتر با اندیکاتورهای پیشرو و پسرو آشنا خواهید شد و می‌توانید از آن‌ها در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال کمک بگیرید.

درباره اندیکاتورهای پیشرو و پسرو

به طور کلی سابقه استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به دهه‌های اولیه قرن بیستم بازمی‌گردد. استفاده از این اندیکاتورها و شاخص‌ها ریشه در تئوری داو دارد. این تئوری بیان می‌کند که حرکت‌های قیمتی تصادفی نیست و با تجزیه و تحلیل کامل رفتارهای گذشته می‌توان قیمت بازار را پیش‌بینی کرد. به عبارتی تاریخ به نحوی تکرار می‌شود. اما علاوه بر تشخیص قیمت در بازارهای مالی از اندیکاتورها در کنار سایر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی در ترسیم عملکرد اقتصادی نیز استفاده می‌شود. بیشتر اندیکاتورها به دو دسته پیشرو و پسرو تقسیم می‌شوند هرچند دسته‌بندی دیگری به نام ا ندیکاتورهای منطبق یا هم‌زمان نیز وجود دارد که کمتر مورد استفاده تحلیل گران قرار می‌گیرد.

اندیکاتورهای پیشرو قبل از اینکه یک چرخه اقتصادی یا روند بازار شروع و دچار تحول شود، تغییر می‌کنند. در سویی دیگر خروجی اندیکاتورهای پسرو بر اساس در نظر گرفتن و دنبال کردن رویدادهای گذشته و داده‌های تاریخی یک بازار یا اقتصاد خاص است و به همین دلیل است که این شاخص‌ها را Lagging به معنای با تأخیر نام‌گذاری کرده‌اند. این دو اندیکاتور را می‌توانید با عناوین دیگری مانند متقدم و متأخر و پیشرو و پیرو نیز جست‌وجو کنید.

این دو دسته از اندیکاتورها به طور گسترده‌ای میان سرمایه‌گذاران و تحلیل گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و به همین دلیل استفاده از این شاخص‌ها در معاملات سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال بسیار کارآمد است. بد نیست بدانید که هیچکدام از این اندیکاتورها بر دیگری برتری ندارد و استفاده حرفه‌ای و حساب‌شده از هر اندیکاتور منجر به سودهای کلانی شده است.

شاخص‌های پیشرو و پسرو بر چه اساسی کار می‌کنند؟

شاخص‌های پیشرو (Leading indicators)

همان‌طور که اشاره کردیم؛ شاخص‌های پیشرو می‌توانند اطلاعاتی در مورد روندی که هنوز نمایان نشده است در اختیار ما قرار دهند. بنابراین، این شاخص‌ها ممکن است برای پیش‌بینی افت، بازگشت و بهبود احتمالی بازارهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرند. این شاخص‌ها می‌توانند به شکل‌های مختلفی باشند. به عنوان مثال از عملکرد بازار سهام، میزان فروش به صورت خرده فروشی گرفته تا حتی تعداد مجوزهای ساخت‌وساز ممکن است هر کدام نوعی شاخص پیشرو باشند.

بنابراین، شاخص‌های پیشرو تمایل دارند که پیش از چرخه‌های اقتصادی حرکت کنند و برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و میان مدت گزینه مناسبی هستند. به عنوان مثال، بررسی مجوزهای ساختمانی را می‌توان نوعی شاخص اقتصادی پیشرو دانست و بر اساس آن ممکن است تقاضای آینده برای نیروی کار ساختمانی و سرمایه گذاری در بازار املاک را پیش‌بینی نمود.

شاخص‌های پسرو یا تأخیری (Lagging indicators)

برخلاف شاخص‌های پیشرو ، از شاخص‌های پسرو برای شناسایی روندهای موجودی استفاده می‌شود که شاید به خودی خود آشکار و ملموس نباشند. بنابراین، این نوع شاخص در پشت چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند.

معمولاً، از شاخص‌های پسرو برای تحلیل‌های بلندمدتی که بر اساس تاریخچه عملکرد اقتصادی یا داده‌های گذشته قیمتی است؛ استفاده می‌شود. به عبارتی دیگر، سیگنال‌های حاصل از شاخص‌های پسرو بر اساس روند بازار یا رویدادهای مالی است که پیشتر آغاز شده‌اند یا در حال حاضر به وجود آمده‌اند.

شاخص‌های هم‌زمان یا منطبق (Coincident indicators)

همان‌طور که گفتیم دسته‌بندی سوم کمتر محبوبی نیز در میان اندیکاتورها وجود دارد که به عنوان شاخص منطبق یا هم‌زمان شناخته می‌شود. شاید بتوان گفت که این شاخص‌ها در جایی میان دو شاخص بالا قرار دارند به این شکل که آن‌ها اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی فعلی ارائه می‌دهند و در واقع نمایانگر وقایع حال هستند.

به عنوان مثال، می‌توان با اندازه‌گیری ساعات کار گروهی از کارکنان یا میزان تولید بخش خاصی از صنعت، مانند بخش تولید یا معدن، یک شاخص هم‌زمان را ایجاد کرد.

با این حال باید در نظر داشت که تعاریف شاخص‌های پیشرو، پسرو و هم‌زمان همواره واضح نیست و بسته به راه و روش در نظر گرفته شده می‌توان برخی از شاخص‌ها را به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد. این امر به ویژه در شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) رایج است.

به طور سنتی، تولید ناخالص داخلی به عنوان یک شاخص پسرو در نظر گرفته شده زیرا بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود. با این حال، در برخی موارد ممکن است تغییرات اقتصادی را تقریباً به صورت آنی هم منعکس کند. همین مسئله می‌تواند این اندیکاتور را به یک شاخص هم‌زمان تبدیل کند.

رد پای شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال

شاخص‌های اقتصادی فارغ از اینکه در کدام یک از دسته‌بندی‌ها قرار می‌گیرند بخش مهمی از بازارهای مالی هستند. بسیاری از معامله گران از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره برده که می‌توان آن‌ها با عنوان شاخص‌های پیشرو یا پسرو تعریف کرد.

همان‌طور که میدانیم، شاخص‌های برجسته تحلیل تکنیکال نوعی اطلاعات پیش‌بینی کننده را ارائه می‌دهند. این پیش‌بینی‌ها معمولاً بر اساس قیمت‌های بازار و حجم معاملات تعیین می‌شوند. این بدان معناست که احتمالاً در آینده نزدیک تحرکاتی در بازار رخ می‌دهد اما مانند هر شاخصی، همیشه هم به طور دقیق عمل نمی‌کنند.

از شاخص‌های پیشرو که در تحلیل تکنیکال هم مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به شاخص قدرت نسبی (RSI) و Stochastic RSI اشاره کرد. البته تنها این شاخص‌ها نیستند که به عنوان شاخص‌های پیشرو شناخته می‌شوند و حتی کندل ها هم به دلیل الگوهایی که ایجاد می‌کنند؛ می‌توانند نوعی شاخص پیشرو در نظر گرفته شوند. در عمل، این الگوها ممکن است دیدگاه و بینشی درباره رویدادهای آینده بازار ارائه دهند.

از سوی دیگر، شاخص‌های پسرو تحلیل تکنیکال بر اساس داده‌های قبلی کار می‌کنند و به معامله گران درباره آنچه قبلاً اتفاق افتاده است دیدگاهی ارائه می‌کنند. با تمام این اوصاف آن‌ها می‌توانند هنگام تشخیص روندهای جدید بازار مفید واقع شوند. به عنوان مثال، هنگامی که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت به زیر میانگین متحرک ( moving average) می‌رسد، این می‌تواند به طور بالقوه بیانگر شروع روند نزولی باشد.

البته برخی از اندیکاتورها در هسته خود هم شاخص پیشرو و هم شاخص پسرو یا کند را بهره می‌برند به عنوان مثال، ابر ایچیموکو از دو شاخص پیشرو و پسرو تشکیل‌شده است.

شاخص‌های پیشرو و پسرو زمانی که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند دارای مزایا و معایب منحصربه‌فرد خود هستند. مثلاً شاخص‌های پیشرو اگرچه آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند اما سیگنال‌های خطا و گمراه‌کننده بسیاری نیز تولید می‌کنند.

در همین حال، شاخص‌های پسرو از آنجایی که به وضوح از داده‌های گذشته بازار ریشه گرفته‌اند؛ قابل‌اعتمادتر هستند. اما همان‌طور که از نامشان برمی‌آید عیب آن‌ها واکنش دیرهنگام به تحرکات بازار است تا حدی که یک سیگنال ممکن است آن‌قدر دیر برسد که موقعیت مطلوب از دست رفته و سود کمتری حاصل شود.

شاخص‌ها در اقتصاد کلان

همان‌طور که گفتیم شاخص‌ها علاوه بر ارزیابی قیمت آینده بازار برای تحلیل روندهای اقتصادی کلان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته شاخص‌های اقتصادی با آنچه در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند؛ متفاوت است. با این وجود همچنان می‌توان آن‌ها را در دسته‌بندی پسرو و پیشرو قرارداد.

به عنوان مثال خرده فروشی، قیمت مسکن و سطوح فعالیت تولیدی بخشی از شاخص‌های اقتصادی پیشرو هستند. به طور کلی، فرض بر این است که این شاخص‌ها فعالیت اقتصادی آینده را هدایت می‌کرده و یا حداقل دیدگاهی برای پیش‌بینی آینده ارائه می‌دهند.

از شاخص‌های کلان اقتصادی پسرو می‌توان به دو نمونه کلاسیک نرخ بیکاری و تورم اشاره کرد که به همراه شاخص تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف، برای ارزیابی رشد یک کشور در مقایسه با سال‌ها و دهه‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سخن پایانی

شاخص‌های پیشرو و پسرو چه در تحلیل تکنیکال و چه در اقتصاد کلان کاربرد دارند و نقش مهمی در بسیاری از انواع مطالعات مالی ایفا می‌کنند. آن‌ها تفسیر انواع مختلفی از داده‌ها را میسر کرده و اغلب مفاهیم متعددی را در شکل یک ابزار با یکدیگر ترکیب می‌کنند.

به‌این‌ترتیب، این شاخص‌ها در نهایت می‌توانند روندهای آینده را پیش‌بینی کرده یا آن‌هایی را که در حال وقوع هستند تأیید کنند. علاوه بر این هنگام ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور چه در رابطه با سال‌های گذشته و چه در مقایسه با سایر کشورها شاخص‌های تاخیری یا به تعویق افتاده هم مفید واقع می‌شوند. برای فعالان بازار مهم است که بدانند شاخص‌ها یا اندیکاتورهایی که استفاده می‌کنند و از کدام دسته است تا در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود دچار اشتباه و خطای محاسباتی نشوند.

شاخص‌های پیشرو و به تعویق افتاده اقتصادی

مهم نیست که شما ارز، سهام، شاخص‌ها و یا هر ابزار مالی دیگری را مبادله می‌کنید، مهم است که ابتدا تصویر کاملی از وضعیت در کشور مربوطه داشته باشید. به طور خاص، لازم است بدانید چه نیروهایی بر اقتصاد ملی تاثیر می‌گذارند و شما ابتدا باید چه نوع اخباری را دنبال کنید. ​

شاخص‌ها اخبار ‏در تقویم اقتصادی معمولا در یکی از مقوله‌های زیر قرار می‌گیرند:

​​​​​​​​شاخص‌های اصلی Leading indicators

​​​​​​​​شاخص‌های تاخیری Lagging indicators

شاخص‌های هماهنگ Coincident indicators

شاخص‌های اصلی یا پیشرو

شاخص‌های این نوع به پیش‌بینی تغییرات اقتصادی آینده کشور کمک می‌کنند. هر گونه تغییر در ارزش‌های آن‌ها هشدار می‌دهد که ما به زودی تاثیر منفی ‏یا مثبت ‏مشابهی را در سایر بخش‌های ملی خواهیم دید. ​

بنابراین شما می‌توانید، برای مثال، رکود اقتصادی قریب‌الوقوع را پیش‌بینی کنید، همانطور که نمایندگان بانک‌های مرکزی معمولا انجام می‌دهند: آن‌ها از قبل بردار توسعه را تعیین می‌کنند و سیاست پولی را با افزایش یا کاهش نرخ تنظیم می‌کنند. همین داده‌ها توسط معامله گران خصوصی برای تنظیم استراتژی‌های خود استفاده می‌شود.

مجوز ساختمان

در میان شاخص‌های اصلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

​​​​​​​​Building permits مجوز ساختمان: هر چه مجوزهای بیشتری صادر شود، چشم‌انداز ساخت‌وساز و سایر نواحی مربوطه روشن‌تر خواهد شد. رشد این شاخص نشان‌دهنده کاهش آینده نرخ بیکاری و همچنین افزایش وام‌های مسکن است. ​

Consumer Confidence Index شاخص اعتماد مصرف‌کننده: به طور کلی، نشان می‌دهد که آیا مردم آماده اند که در این ماه پول خرج کنند یا خیر. همچنین به تعیین وضعیت در زمینه اشتغال و اقتصاد کلی تا چشم انداز تولید کمک می‌کند. ​

Primary claims for unemployment benefits ادعاهای اولیه در مورد میزان بیکاری: افراد بی‌کار کم و بیش در یک دوره خاص وجود داشتند. در نتیجه بر تولید ناخالص داخلی، مالیات‌ها، قیمت‌های مصرف‌کننده و غیره تاثیر می‌گذارد. ​

شاخص‌های تاخیری

شاخص‌های تاخیری یا به تعویق افتاده

برخلاف شاخص‌های اصلی، آن‌ها منعکس‌کننده تغییراتی هستند که در حال حاضر در اقتصاد در طول زمان رخ داده‌اند. معامله گران از این شاخص‌ها برای تایید قدرت روند بازار استفاده می‌کنند. از آنجا که اقتصاد در حال حاضر شروع به حرکت در یک جهت خاص کرده‌است، می توان معامله های میان‌مدت و بلند مدت را همراه با یک روند عمومی باز کرد. ​

Unemployment rate نرخ بیکاری: نشان می‌دهد که چه تعداد از مردم در حال حاضر در کشور بی‌کار هستند.

​​​​​​​​Consumer Price Index شاخص قیمت مصرف‌کننده: نشان می‌دهد که قیمت سبد مصرف‌کننده در طول زمان چگونه تغییر می‌کند.

Trade Balance تعادل معاملاتی: ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی را برای یک دوره مشخص نشان می‌دهد. ​

شاخص‌های هماهنگ

شاخص‌های هماهنگ

این نوع از شاخص‌ها اطلاعات مهمی را در مورد وضعیت اقتصادی فعلی ارائه می‌دهند. شاخص‌های همزمان می‌توانند تجزیه و تحلیل دقیقی از روند فعلی بازار به معامله گران بدهد و به آن‌ها اجازه دهد تا استراتژی خود را با روند در حال توسعه تطبیق دهند. ​

Personal income درآمد شخصی: درآمد فردی از تمام منابع.

​​​​​​​​Retail sales فروش خرده‌فروشی: این امر نشان‌دهنده تغییرات حجم فروش در بخش خرده‌فروشی است.

​​​​​​​​Gross Domestic Product تولید ناخالص داخلی: هزینه همه کالاها و خدماتی که در طول یک سال یا یک فصل گذشته در کشور تولید شده‌اند. ​

علت عقب افتادن‌ شاخص‌های تاخیری یا به تعویق افتاده پریود-علل تاخیر پریود

اگر پریودتان به تاخیر بیافتد اولین فکری که به ذهن شما می‌رسد این است؛ آیا من باردار هستم؟ اما عقب افتادن یک دوره پریود همیشه به معنای بارداری نیست. در ادامه با مواردی که ممکن است موجب تاخیر در پریود شما ‌شود آشنا خواهید شد.

هر خانمی که دچار تاخیر در پریود می‌شود فکر می‌کند باردار است و می‌خواهد تست خون انجام دهد اما من تستی برای خودتان معرفی می‌کنم.

هر تاخیری در پریود به معنای بارداری نیست.
اگر منتظر بارداری هستید، دانستن این موضوع می‌تواند کمی ناامیدکننده باشد.
پیش از اینکه به داروخانه بروید تا یک تست بارداری بخرید، بیایید با دیگر دلایل تاخیر در پریود آشنا شوید. این عوامل و شرایط خارجی دلایلی مشترک برای تاخیر در یک دوره قاعدگی است.

علت عقب افتادن‌ پریود-علل تاخیر پریود

۱. قرص‌های ضدبارداری اولین عامل تاخیر در پریود

ممکن است فکر کنید قرص ضدبارداری موجب منظم شدن پریود شما می‌شود اما زنانی که از قرص‌های ضدبارداری استفاده می‌کنند، پریود را در یک دوره معمول ۲۸ روزه تجربه نمی‌کنند.
چون این داروهای ضدبارداری زمان بین دوره‌ها را به تاخیر می‌اندازند.
هنگامی‌که شما قرص‌های فعال!! را بیش از ۲۱ روز مصرف می‌کنید، بافت رحم شما ثابت باقی می‌ماند. وقتی قرص‌های غیرفعال را شروع می‌کنید، سطح هورمون‌ها کاهش می‌یابد و پریود می‌شوید.
اما این پریود همانند عادت ماهیانه زنانی که از قرص‌های ضدبارداری استفاده نمی‌کنند، نیست. چون این پریود توسط دارو و نه فرآیندهای طبیعی ایجاد می‌شود. از این رو احتمالا شما یک خونریزی معمولی را تجربه نمی‌کنید.
سایر انواع روش‌های ضدبارداری مانند دستگاه‌های داخل رحمی (IUD) یا آمپول‌های ضدبارداری (Depo-Provera) می‌توانند موجب بی‌نظمی و یا تاخیر در دوره‌های قاعدگی شوند.

هیچ روش پیشگیری از بارداری صد در صد موثر نیست. بنابراین، اگر شما چند روز پس از پایان مصرف قرص‌های فعال پریود نشدید، باید تست بارداری انجام دهید.

۲. سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)

در طی یک دوره پریود به طور معمول، هر تخمدان تقریبا ۵ فولیکول ایجاد می‌کند، این فولیکول‌ها برای تبدیل شدن به فولیکول غالب که به عنوان تخمک بالغ تخمک‌گذاری آزاد می‌شود، با همدیگر رقابت می‌کنند.
زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک اغلب دارای فولیکول‌های اضافی هستند که باعث می‌شود این روند طولانی‌تر از معمول باشد. اگر تخمکی آزاد نشود پریودی هم اتفاق نمی‌افتد.
از دیگر علائم سندرم تخمدان پلی کیستیک مانند افزایش وزن و افزایش سطح تستوسترون همانند هورمون اندروژن است که می‌تواند باعث رشد موهای ضخیم بر روی صورت و سینه‌ها شود.
اما حتی بدون این علائم نیز نمی‌توانید منکر سندرم تخمدان پلی کیستیک شوید.

زنانی هستند که دارای اضافه وزن و موهای زائد نیستند، اما پریودهایشان نامنظم است و سونوگرافی نشان می‌دهد که دارای فولیکول‌های بیش از انداره‌ هستند.

۳. استرس

اینکه استرس تا چه حدی بر سیکل قاعدگی تاثیرگذار است، در افراد مختلف متفاوت است، زیرا تاثیر استرس بر بدن زنان متفاوت است.
استرس از نظر روانی می‌تواند بر دوره قاعدگی تاثیرگذار باشد، چون آنچه که به عنوان عامل استرس‌زا در نظر گرفته می‌شود در هر زنی متفاوت است.
سفر یا سرکار داشتن با یک موقعیت کاری دشوار ممکن است قاعدگی را در یک شخص تا یک هفته به تاخیر بیاندازد یا حتی سبب پریود زودتر از موعد شود، اما بر دیگری تاثیری نداشته باشد.
استرس می‌تواند با هیپوتالاموس تداخل ایجاد کند و اثرات جانبی به همراه داشته باشد.
اضطراب احساسی بر ناحیه‌ای از مغز که کنترل غده هیپوفیز را انجام می‌دهد تاثیر می‌گذارد، و غده هیپوفیز هورمون‌ها را تنظیم و تخمدان‌ها را تحریک می‌کند.

۴. نوسان وزن

کاهش وزن زیاد بیش از افزایش وزن موجب تاخیر در قاعدگی می‌شود، اگرچه افزایش وزن بدن وقتی با سایر شرایط مانند سندرم تخمدان پلی کیستیک مرتبط باشد، می‌تواند اثرات مشابهی داشته باشد.
شاخص توده بدنی (BMI) کمتر از ۲۰ یک حالت گرسنگی در مغز ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که برخی از ورزشکاران لاغر پریود نمی‌شوند. کمبود وزن ممکن است محیطی ضد باروری ایجاد کند.

کاهش وزن شدید و بی‌اشتهایی می‌تواند تولید هورمون‌های هیپوتالاموس، هورمون تحریک کننده فولیکول (FSH) و هورمون لوتئینیزه کننده (LH) که تنظیم تخمدان‌ها را به عهده دارند، متوقف کند.
بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک ممکن است نسبت به وزن خود حساس باشند.
تنها ۱۰ درصد کاهش وزن می‌تواند موجب منظم شدن دوره پریود و ۱۰ درصد اضافه وزن می‌تواند باعث تاخیر در قاعدگی شود.

۵. یائسگی

دکتر ویاس مطرح می‌کند:
میانگین سن یائسگی زنان آمریکایی، ۵۱ سال است اما بسیاری از زنان از اواخر دهه ۴۰ زندگی پریودهای نامنظمی را تجربه می‌کنند. و به جای ۲۸ روز استاندارد بین دوره‌های قاعدگی ممکن است قاعدگی آن‌ها ۳۶ یا ۴۸ روزه باشد.

اگر سن شما کمتر از ۴۵ سال است و پریود شما کاملا متوقف شده است، ممکن است در مراحل اولیه یائسگی باشید یا نارسایی زودرس تخمدان را تجربه می‌کنید.

۶. غده هیپوفیز

اگرچه این مورد نادر است، گاهی اوقات بیماری پرولاکتینوما، سبب می‌شود غده هیپوفیز مقدار بیش از حد پرولاکتین ترشح ‌کند، این هورمون که پیام تولید شیر مادر را می‌فرستد، یکی از دلایل تاخیر در پریوداست.

زنانی که سردرد، تاری دید و ترشح از سینه در زمان‌هایی غیر شیردهی را تجربه می‌کنند و همچنین در دوره‌هایی پریود نمی‌شوند، بهتر است برای بررسی این موضوع به پزشک مراجعه کنند.

۷. دیابت و بیماری تیروئید

عواملی مانند بیماری دیابت و تیروئید نیز می‌توانند موجب تاخیر و بی‌نظمی در شاخص‌های تاخیری یا به تعویق افتاده سیکل پریود شوند. بسیاری از زنان به دلایل مختلفی ممکن است تخمک‌گذاری نداشته باشند و بی‌نظمی در عادت ماهیانه را تجربه کنند.

بسته به تاریخچه پزشکی هر زنی، ممکن است به آزمایش‌های بیشتری برای تعیین علت بی‌نظمی در قاعدگی نیاز باشد.
در نهایت، مهم است به این موضوع توجه داشته باشید که خونریزی واژینال بعد از یک دوره تاخیر ممکن است همانند خونریزی‌های ماهیانه پیشین نباشد.

اگر خونریزی شدید و درد پس از یک دوره پریود نشدن یا مثبت بودن آزمایش حاملگی را تجربه کردید بهتر است برای چکاب به پزشک مراجعه کند.
خونریزی‌ همیشه لزوما نشانه عادت ماهیانه نیست، مخصوصا در موقعیتی که مشکلی وجود دارد.

علت عقب افتادن‌ پریود-علل تاخیر پریود

عقب افتادن پریود تا چند روز می‌تواند طبیعی باشد؟

حد نرمال یک دوره پریود معمولا ۲۸ روز می‌باشد، اما باید توجه داشت در افرادی که پریودشان هفت روزه است، ممکن است فاصله بین پریودها به ۳۵ روز نیز برسد.

می‌توان گفت به صورت معمول سه الی چهار روز تغییر در زمان پریود طبیعی است. اما در صورتی که بیش از این زمان نرمال با عقب افتادن پریود رو به رو بودید، نمی‌تواند دلیل بارداری باشد و بهتر است با پزشک مشورت کنید.

چند روز بعد از عقب افتادن پریود بارداری مشخص می‌شود؟

یکی از سوالات رایج زنان در این زمینه این است که چند روز بعد از عقب افتادن پریود از بیبی چک استفاده کنیم تا جواب بدهد؟
لازم است بدانید به محض لانه گزینی، بدن زنان شروع به تولید هورمون HCG یا هورمون حاملگی می‌کند شاخص‌های تاخیری یا به تعویق افتاده که عقب افتادن پریود نیز نتیجه همین فرایند است. با انجام آزمایش بارداری ممکن است میزان این هورمون در بدن شما کمتر یا بیشتر نشان داده شود.

اما به طور کلی صحت بیبی چک بعد از تغییر یا به تاخیر افتادن پریود را می‌توان به شکل زیر بیان کرد:

میزان صحت یک روز بعد از پریود ۱۰۰ درصد
میزان صحت روز پریود ۹۶ درصد
میزان صحت یک روز قبل از پریود ۹۳ درصد
هر چقدر بیشتر از روز پریود طبیعی خود که در انتظارش هستید، فاصله داشته باشید، درصد اطمینان بیبی چک کمتر خواهد شد؛ برای مثال شش روز قبل از پریود احتمال صحت نتیجه بیبی چک، تنها حدود ۲۵ درصد است.
به همین دلیل توصیه می‌شود، حداقل یک روز بعد از پریود طبیعی خود که منتظرش بودید از بیبی چک استفاده کنید.

منفی بودن بیبی چک با وجود عقب افتادن پریود

همان طور که در طول بحث بیان شد، به تاخیر افتادن پریود می‌تواند دلایلی به جز پریود نیز داشته باشد. اما در بسیاری از موارد نیز مشاهده شده که با وجود باردار بودن، بیبی چک منفی جواب داده است.
علاوه بر اینکه چه روزی از بیبی چک استفاده می‌شود، عوامل دیگری نیز می‌توانند موجب منفی شدن جواب بیبی چک شود. با شناخت این عوامل می‌توانید نسبت به نتیجه اطمینان بیشتری داشته باشد.

اگر شما هم‌ مشکل تاخیر در پریود دارید، میتوانید از تخصص دکتر نفیسه مویدنیا جراح و متخصص زنان و زیبایی استفاده کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره شاخص‌های تاخیری یا به تعویق افتاده تلفن مطب ۰۱۳۳۲۱۳۵۹۳۳ تماس بگیرید.

129 دیدگاه ها

Zahra, 26 مرداد, 1400 @ 3:50 ب.ظ پاسخ

سلام من دوماهی هست یبوست دارم و تو این ماه نفخ هم داشتم و پریود نشدم
این موضوع رو با چن نفری در ارتباط گذاشتم و اونا در جوابم گفتن ک بارداری در حالی ک من باکره‌ام:/
میشه راهنماییم کنید و مشکلمو بگید؟.

ناشناس, 23 آذر, 1400 @ 12:38 ب.ظ پاسخ

میتونه احتمال بارداری باشه اگه رابطه بدون محافظت داشتی ربطی ب باکرگی نداره

ناشناس, 29 فروردین, 1401 @ 3:43 ب.ظ پاسخ

یعنی چ ربطی ب باکره گی نداره آدم باکره چطوره حامله میشه آخه😡

ناشناس, 24 آذر, 1400 @ 5:23 ق.ظ پاسخ

سلام وقتتون به خیر.
من اکثرن پریودن منظم بوده اما در ۲الی ۳ماه اخیر پریودم جلو می افتاد ،در حال حاضرم پریودم ۲هفته عقب افتاده .
میشه راهنمایی کنید،چه آزمایشی باید بدم تا مشخص بشه مشکل خاصی نیست یا اگر هست تشخیص انجام شه

ناشناس, 26 اردیبهشت, 1401 @ 1:38 ب.ظ پاسخ

سلام من اکثره اوقات پریودیم نامظمه
اماالان حدوده دوماهه که پریودنشدم
این دلیلش چی میتونه باشه؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.